ໂຄງການ ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (VELA)

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ : ໂຄງການ ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (VELA)
ໃຫ້ທຶນໂດຍ : ກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ) ແລະ ອົງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງ ປະເທດ ສະວິດເຊແລນ (SDC)
ປະເທດ : ລາວ
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ : ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໄລຍະໂຄງການ : 2013 ຫາ 2017

Laos  © GIZ

ຄວາມເປັນມາ

ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເພີ້ມຂື້ນໃນຂົງເຂດຕ່າງຯຂອງ ສປປ ລາວ ມີທັງກາລະໂອກາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ສຳລັບການພັດທະນາປະເທດ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ສປປລາວ ຍັງຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ.

ຍ້ອນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໃນປີ 2015, ລາວ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີສີມື ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ສໍາລັບຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍການເປີດເສລີ ທາງດ້ານການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ມີທັກສະ, ກໍາລັງແຮງງານໃນລາວ ຕ້ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບແຮງກົດດັນ ຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງລາວ.

ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມຈົດຈໍ່ເພື່ອນໍາໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດຕົ້ນຕໍ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງປະເທດ. ໂຄງການ VELA ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຊາວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ ກ່ຽວກັບການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງລາວບາງອັນ ອາດຈະເປັນອຸປະສັກໃນການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ. ການຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ວິຊາການທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄູສອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊຳນານງານ ຢູ່ໃນບັນດາໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຕ່າງຯໃນທົ່ວປະເທດ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.

ຈຸດປະສົງ

ລະບົບອາຊີວະສຶກສາ ໃນ ລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ໃຫ້ແທດເໝາະສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ນັກຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄດ້.

ເປົ້າໝາຍ

ໂຄງການ ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (VELA), ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ຮ່ວມມື ກັບ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ນອກນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງບັນດານິຕິກຳຕ່າງຯ ເພຶ່ອປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືພາກລັດເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເພຶ່ອພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ.

ການຮ່ວມມືກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ສະຖານປະກອບການໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ ໃນຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ຝຶກພາກປະຕິບັດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຈັດຕັ້ງການຝຶກງານພາກປະຕິບັດ ໃນສະຖານປະກອບການໂຮງຈັກໂຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2,000 ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກງານຕົວຈິງ.

ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມ ຈາກເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນລະບົບໂຮງຮຽນໄດ້, ໃຫ້ໄດ້ທຶນການສຶກສາ ຈາກ ໂຄງການ ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ VELA ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມ 11 ແຫ່ງ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງຈາກ ໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ຕົກລົ່ນຈາກໂຮງຮຽນໄດ້ສາມາດເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນວຸດທິວິຊາຊີບ. ທຶນການສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍຄ່າຮຽນ, ເບ້ຍລ້ຽງຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງຯ ໃນການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບເຄື່ອນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ

ໂຄງການ VELA ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຜົນສຳເລັດຂອງການຮ່ວມມື ລາວ-ເຢຍລະມັນ ໃນການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະ ໜັບສະໜູນຂະບວນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມາດຕະຖານຫຼັກສູດລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນໃນໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ-ເຢຍລະມັນ, ສາມາດຍົກລະດັບດ້ານປະລິມານການກໍ່ສ້າງຄູອາຊີວະສຶກສາ ຈາກ 34 ຄົນ ເປັນ 70 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ.

ການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ກູ່ມຮ່ວມງານ ອົງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງເຢຍລະມັນ ຍັງໄດ້ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງ ການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.

ໂດຍລວມແລ້ວ ຜູ້ຮຽນຈົບຈາກຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ຈາກຜົນການສຳຫຼວດອະດີດນັກສຶກສາໃນປີ 2013 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 63% ຂອງຜູ້ຮຽນຈົບ ໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນເວລາ 6 ເດືອນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 75% ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມວິຊາຊີບທີ່ຮຽນຈົບມາ. ເກືອບ 70% ຂອງຜູ້ຮຽນຈົບໄດ້ຮັບໃບປະກາດສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ. ນອກນັ້ນ, ໃນປີ 2013 ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໄດ້ 44 ຄັ້ງ ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈຳນວນ 1,112 ຄົນ ໃນນັ້ນ ມີແມ່ຍິງ 461 ຄົນ (41.5%) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມພາກ ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງມາດຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ນຳມາຝຶກອົບຮົມ ມີ: ການປູກເຫັດ, ການສ້ອມແປງລົດຈັກ, ເຄື່ອງຈັກກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ.

Content Image