Ruralni razvoj kroz integralno upravljanje šumskim i vodnim resursima u Jugoistočnoj Evropi

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Ruralni razvoj kroz integralno upravljanje šumskim i vodnim resursima u Jugoistočnoj Evropi
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Država: Jugoistočna Evropa
Politički nosilac: Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SRG) Jugoistočne Evrope
Ukupno trajanje projekta: 2015. do 2017.
 

Polazna situacija

Ruralno stanovništvo u Jugoistočnoj Evropi u velikoj mjeri zavisi od očuvanja i održivog korišćenja prirodnih resursa, kao što su tlo, šuma, voda i biodiverzitet. Degradacija izazvana neodrživim privređivanjem i klimatskim promjenama ugrožava osnovu za prihode, zapošljavanje i razvoj ruralnih područja, sa posljedicama po razvojne šanse i migraciju. Sukobi između korišćenja i zaštite tla, vode, šume i biodiverziteta iziskuju integralni pristup i procese prilagođavanja između nadležnih sektora i institucija.

Članstvo u Evropskoj uniji (EU) je proklamovani politički cilj svih država Jugoistočne Evrope. Za to je potrebno da strategije, politike i zakonodavstvo prilagode pravnim normama EU, kao i da se stvore uslovi za njihovu primjenu. Upravljanje prirodnim resursima je prekogranična tema, a pristupanje EU pruža zajednički okvir. Pored nacionalnog izazova održivog ruralnog razvoja, zemlje Jugoistočne Evrope imaju takođe zadatak međusobne prekogranične saradnje i koordinacije.

Cilj

Regionalna kompetencija, resursi i institucionalna efikasnost za održivo upravljanje šumskim i vodnim resursima su unaprijeđene.

Način djelovanja

Projekat doprinosi poboljšanju stručnih, metodoloških i implementacijskih znanja za upravljanje šumskim i vodnim resursima i boljem korišćenju njihovih ekonomskih potencijala u ruralnim područjima. Pri tome se usko sarađuje sa regionalnom organizacijom, Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi (SRG RRR). SRG RRR je u Jugostočnoj Evropi priznata i jedina mreža s političkim mandatom da djeluje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; ona strukturalno doprinosi ruralnom razvoju, podršci poljoprivrede i održivom korišćenju prirodnih resursa.

Ovaj projekat djeluje u tri oblasti:

  1. Unapređenje procesa usklađivanja između sektora ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, šuma i voda
    SRG RRR u regionalni dijalog unosi stavove izgrađene u diskusijama sa institucijama-članicama, radnim grupama i mrežama. U to se ubrajaju i procesi usklađivanja između nadležnih ministarstava, odjeljenja i ustanova jugoistočnih zemalja. Teme su smjernice EU i njihova provedba u pogledu zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije i zaštite prirodnih resursa. Rezultati i rješenja ponovo se prenose u institucije-članice.

  2. Integracija ciljeva zaštite životne sredine i politike ruralnog razvoja i poljoprivredne politike
    Cilj je razviti doprinos za oblikovanje politika zasnovanih na činjenicama koje odgovaraju razvojnoj politici EU radi integrisanja ciljeva zaštite životne sredine u poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja. Uz to se kompetencije i resursi mreže SRG RRR-a kontinuirano unapređuju uporedo sa redovnim radnim aktivnostima, kako bi se izradile političke preporuke koje su orijentisane ka primjeni. U ovome učestvuju ministarski stručni kadrovi iz različitih resora, eksperti iz nauke i prakse, privatni sektor i nevladine organizacije. Regionalni sastav omogućava plodnu razmjenu i učenje, jer se same zemlje nalaze u različitim fazama procesa pristupanja EU. SRG RRR i njene članice političkim donosiocima odluka prosljeđuju političke preporuke.

  3. Planiranje i sprovođenje integralnog upravljanja šumskim područjima i vodnim slivovima u prekograničnim pilot područjima
    U pilot područjima sprovode se mjere za integralno korišćenje šumskih i vodnih resursa koje dovode zaštitu i održivu obradu prirodnih resursa u sklad. Primjeri za to su planovi upravljanja slivovima, šumama ili livadama, koji doprinose očuvanju prirode ili zaštiti od poplava, te donose prihode, na primjer, duž takozvanih "zelenih“ lanaca ostvarivanja vrijednosti ili u ruralnom turizmu. Pri tome se posebna pažnja posvećuje privrednim aktivnostima žena. Akteri iz politike i administracije, iz privatnog sektora i civilnog društva, kvalifikuju se putem usavršavanja i edukacije, te savjetovanjem, da u okviru redovnog rada da sprovode mjere, koriste mehanizme podrške EU i razvijaju modele javno-privatnog partnerstva (PPP). Svijest stanovništva, donosilaca odluka, privatnog sektora i civilnog društva o značaju šuma, voda i biodiverziteta i o održivom razvoju jača se radom sa medijima, organizovanjem raznih događaja i umjetničkim i naučnim projektima na terenu u zemljama i u regionu.