Stručno obrazovanje

Opis projekta

Naziv: Stručno obrazovanje
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Nosilac: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Period trajanja projekta: 2017–2019

Kontekst

Razvoj obrazovnog sistema i sistema za doškolovanje, orijentisanog na potražnji i konkurentnosti širom zemlje, predstavlja veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu na putu ka većem ekonomskom rastu i zapošljavanju. Zemlja se bori s visokim stopom nezaposlenosti. Sistem stručnog obrazovanja ne odgovara potrebama privrede i samo neznatno doprinosi zapošljavanju i poticanju privredne konkurentnosti.

Cilj

Na pilot-lokacijama je uvedeno stručno obrazovanje koje je zasnovano na kooperativnosti i kompetencijama.

Pristup

GIZ podržava osnivanje tripartitnih savjetodavnih vijeća koje čine javne ustanove kao što su stručne škole i privredni sektor. Tripartitna savjetodavna vijeća će poslužiti kao platforma za dijalog između javnog i privatnog sektora. Ona će također odlučiti o potrebi novih nastavnih planova i programa zasnovanih na kompetencijama, koji će biti razvijani uz savjetovanje GIZ-a. Istovremeno će osposobljavanjem mentora za praktičnu nastavu biti poboljšana obuka u preduzećima. Pored toga će se razviti koncept za poboljšanje sistema ocjenjivanja. On će omogućiti privredi učešće u procesu ocjenjivanja.

Mjere kao što su reklame na televiziji i informativne kampanje za roditelje, kao i mjere u školama i preduzećima, trebaju uz navedeno poboljšati imidž stručnog obrazovanja i obuke.

Ostali jezici

Download