Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH

Opis projekta

Naziv: Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Nosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Period trajanja projekta: 2016–2019

ba-holzabfaelle-fuer-fernwaerme

Kontekst

Iako Bosna i Hercegovina ima značajne izvore energije i jedna je od nekoliko zemalja na Balkanu koja izvozi električnu energiju, njeno snabdijevanje energijom nije održivo. Istovremeno, potrošnja električne energije u zemlji raste usljed neefikasnog korištenja, dok rasprostranjeno korištenje drva i uglja kao goriva uzrokuje zagađenje zraka i emisije CO2.

Postojeći politički okvir ne obezbjeđuje uslove neophodne za povećanje upotrebe obnovljive energije i ispunjavanje obaveza zemlje prema Ugovoru o uspostavi Energetske zajednici (EnCT).

Nedostajurelevantni programi, znanje i praktično iskustvo. Koordinacija i saradnja u sektoru između države, entiteta i nižih nivoa vlasti ostaju generalno slabi. Teško da postoji bilo kakvo umrežavanje ili saradnja između ključnih aktera.

Cilj

Utvrđeni su preduslovi za stvaranje pogodnog okruženja koje potiče veću upotrebu obnovljive energije u Bosni i Hercegovini.

Naš pristup

Promovisanjem zakonodavnog i regulatornog okvira za obnovljivu energiju i razvijajući nove tržišno zasnovane i ciljno orijentisane šeme poticaja, projekat ima za cilj da sektor obnovljive energije učini privlačnijim za privatni i javni sektor, lokalne i međunarodne investitore. Projekat sarađuje sa partnerima, kako na državnom nivou, tako i u svakom od dva entiteta Bosne i Hercegovine, uključujući resorna ministarstva energije i regulatorne komisije za električnu energiju. Također pruža tehničku pomoć operatorima obnovljive energije u oba entiteta.

Zajedno sa partnerima, projekat ima za cilj da poboljša i ojača posebno okvirne uslove za povećanje upotrebe obnovljive energije u Bosni i Hercegovini.

S tim ciljem, projekat se fokusira na tehničku podršku u sljedeća tri glavna područja:

  • Politički okvir (strateški dokumenti i donošenje odluka, podaci o energiji, koordinacija sektora)
  • Regulatorni okvir (poboljšanje administrativnih procedura za licenciranje i izdavanje dozvola sa fokusom na sektor malih hidroelektrana, usklađivanje regulatornog okvira)
  • Finansiranje obnovljivih izvora energije (uvođenje programa podrške na konkurentnom tržištu, inovativni poslovni modeli i tehnološki koncepti za obnovljivu energiju)

U svakoj oblasti, projekat provodi prateće aktivnosti kroz:

  • Specifične političke savjete za institucije javnog sektora i uspostavljene radne grupe na državnom nivou,
  • Implementaciju mjera za izgradnju kapaciteta za privatni i javni sektor i
  • Pripremu specifičnih izvještaja o studijama, analize potencijala i troškova i zakonodavnih dokumenata koji se odnose na navedena područja.

Projekat također podržava stvaranje platformi, mreža i drugih inicijativa relevantnih aktera kao i za relevantne aktere u energetskom sektoru, uključujući donosioce politika i stručnjake u oblasti energetike.

Rezultati

U okviru projekta su podržani i inicirani sastanci međuinstitucionalnih radnih grupa u oblasti politike obnovljivih izvora energije. Samim tim i kao rezultat poboljšanog strateškog planiranja u ovom sektoru unaprijeđena je i komunikacija i razmjena informacija između državnih i entitetskih institucija u više sektora.

Prvi rezultat poboljšane koordinacije bio je usvajanje Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije (NREAP) u 2016. godini. Ukoliko se ciljevi za udio obnovljive energije iz ovog dokumenta postignu do 2020. godine, Bosna i Hercegovina će smanjiti oko 830,000 tona emisije CO2.

Dalji doprinos strateškom donošenju odluka u sektoru bila je priprema plana za prilagođavanje postojećeg zakonodavstva kako bi se povećao udio biogoriva u transportu sa sadašnjih 0 posto na 10 posto, kao i podrška aktualiziranju akcionog plana za obnovljive izvore energije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U cilju poboljšanja regulatornog okvira nadležnim institucijama je dostavljen sveobuhvatni izvještaj sa preporukama kako da se pojednostave administrativne procedura za odobravanje i izdavanje dozvola za postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije. Projekat podržava implementaciju pojedinačnih preporuka. Navedene mjere će, zajedno sa izradom Smjernica za investitore, značajno smanjiti trenutno minimalno potrebnih 750 dana za odobravanje dozvola postrojenjima na obnovljive izvore energije.

U cilju uvođenja ekonomičnih i ciljno-orijentisanih tržišnih programa  koji će podsticati obnovljive izvore energije na lokalnom nivou, projekat podržava međuinstitucionalnu radnu grupu koja radi na potrebnoj institucionalnoj strukturi i pravnim propisima.

Akteri iz više od 35 javnih institucija su kroz studijske posjete i obuke stekli stručna znanja o proširenju proizvodnje energije kroz održive male hidroelektrane, o proizvodnji energije na lokalnom nivou i o inovativnim tehnologijama u oblasti obnovljivih izvora energije. Kroz edukativne radionice je više od 30 farmera i drugih aktera iz poljoprivrednog sektora iz oba entiteta dobilo uvid u finansijske mogućnosti i tehničke aspekte malih i srednjih biogasnih postrojenja. Oko 40 predstavnika preduzeća na daljinsko grijanje i drvoprerađivačke industrije je na treninzima i radionicama koje je projekat organizovao steklo relevantna znanja o mogućnostima, potencijalnim preprekama i rješenjima za implementaciju kogeneracijskih postrojenja na biomasu.

Ostali jezici

Downloads