ແຜນງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ, ເພື່ອການພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ (RELATED)

Project description

ຊື່ໂຄງການ: ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ, ເພື່ອການພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ 
ໃຫ້ທຶນໂດຍ: ກະຊວງຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ 
ປະເທດ: ສປປ ລາວ
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ 
ໄລຍະໂຄງການ: 2017 to 2019

la-thai-friendship-bridge-trade

ຄວາມເປັນມາ

ການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015 ເປັນເຄື່ອງໝາຍອັນສຳຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນຕະຫຼາດລວມສູງເຊິ່ງປະກອບມີ 625 ລ້ານຜູ້ຊົມໃຊ້ດ້ວຍກຳລັງແຮງການຊື້ລວມເປັນ 2.3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ສຳລັບປະເທດນ້ອຍບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລຄື ສປປ ລາວ, ຕະຫຼາດອາຊຽນ ແລະ ຖານການຜະລິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສະໜອງທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍການເປີດໂອກາດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄດ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນໂອກາດ ພ້ອມທັງເປັນໂຕເຊື່ອມບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫ້ກັບປະເທດລວມທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ. ລັດຖະບານລາວ ມີໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບບັນດາລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໃຫ້ແທດເໝາະກັບສັນຍາຂອງອາຊຽນ. ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນການເປີດກວ້າງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ, ການສືບຕໍ່ການພົວພັນຂອງພາກລັດຈາກຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພາກທຸລະກິດແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເປີດເສລີທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຈາກປະເທດສະມາຊິກທີ່ພັດທະນາແລ້ວ. ປະຈຸບັນ, ການສົ່ງອອກຫຼັກຂອງລາວແມ່ນພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່, ເຊິ່ງທັງສອງແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເພີ່ມຕົ້ນທຶນ ແລະ ມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຈະກະທົບກັບການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ. ພາກທຸລະກິດຂອງລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ຫຼາຍຂືຶ້ນ ແລະ ຍືນຍົງໃນການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. 

ຈຸດປະສົງ

ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຮອງບັນດາລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນພາກພື້ນ. ພາກທຸລະກິດໃນລາວແມ່ນມີຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຄືການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. 

ເປົ້າໝາຍ

ການຮ່ວມມືກັບພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ, ໂຄງການ RELATED ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 3 ຂົງເຂດຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງຫຼັກດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

  1. ປັບປຸງນະໂຍບາຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ, ການຄ້າດ້ານບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ
  2. ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບ AEC ໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດ
  3. ປັບປຸງສະພາບການແຂ່ງຂັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານ AEC ທີ່ຕິດພັນກັບພາກທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທີ່ຖືກເລືອກມາແລ້ວ

ໂຄງການ RELATED ມີແນວທາງໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງກ່ຽວກັບແຜນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຂອງລາວຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ, ການຄ້າດ້ານບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາມາດຕະການທີ່ຖືກເລືອກໃນແຜນງານ 2018-2020. ໂຄງການ RELATED ຍັງໃຫ້ຄຳແນະນຳໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຜູກພັນຂອງ AEC ໃນຂະແໜງການທີ່ເລືອກແລ້ວ. 

ການພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບ AEC ໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດນີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ແນ່ໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກັບສູນ ASEAN SME Service. ການສະໜັບສະໜູນການ ບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບ AEC ໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດປະກອບມີ ຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງຂະແໜງການ AEC ສຳລັບວິສາຫະກິດຂອງລາວ.  ຂະແໜງການສະເພາະ, ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ສຳລັບການສົ່ງອອກໃນຕະຫຼາດອາ     ຊຽນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນກັນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຈັດສຳມະນາເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງຕະຫຼາດອາຊຽນ, ມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຮູບແບບການຄ້າທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກໃນຕະຫຼາດອາຊຽນ.  

ຕິດພັນກັບຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ, ໂຄງການ RELATED  ຍັງໄດ້ແນ່ໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບາງຂະແໜງການທາງທຸລະກິດເຊັ່ນ: ກາແຟ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຈິດສຕິກ. ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິທີການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຕື່ມອີກ. ການໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບທີ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຮຽນມາຈະສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວຽກງານຕົວຈິງໄດ້. ການສາທິດວິທີການແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວສວນທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງກາແຟໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຈັດການຄຸນນະພາບໃນທຸກກາລະເວລາ.  

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ

ໜຶ່ງໃນບັນດາການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ RELATED ປະກອບມີການສະໜັບສະໜູນພາກລັດໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຜູກພັນທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາຂອງອາຊຽນ. ໂຄງການຍັງໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກຳນົດແຜນວຽກຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບສົກປີ 2018 - 2020 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025. 

ໂຄງການ RELATED ໄດ້ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາອົງປະກອບຂອງການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີຄວາມສະດວກຂື້ນໂດຍອີງໃສ່ຄຳສັ່ງ 002 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ໂຄງການແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການກຳນົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປັບປຸງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2020. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂອດຂັ້ນຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດລາວ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້, ໂຄງການ RELATED ຍັງຊ່ວຍໃນການດັດແກ້ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາຊຽນ. 

ສຳລັບຂະແໜງການຄ້າດ້ານການບໍລິການ, ໂຄງການ RELATED ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອການສຳເລັດຂໍ້ຜູກພັນທີ9 ພາຍໃຕ້ສັນຍາການຄ້າດ້ານບໍລິການອາຊຽນ. ສຳລັບການຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການລົງທຶນ, ໂຄງການ RELATED ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນ 2 ກົດໝາຍຫຼັກກໍ່ຄືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົງທຶນອາຊຽນ. 

ສຳລັບລະດັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂະແໜງການ, ໂຄງການ RELATED ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແປມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອາຊຽນໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຈິດສຕິກ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍລົດບັນທຸກ. 

ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການ RELATED,  ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເປີດສູນ ASEAN SME Service ເປັນບ່ອນທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ. ໂຄງການ RELATED ຍັງໃຫ້ການແນະນຳໃນການພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບ AEC ໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດ. 

ຄູ່ມືໃນການປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ເຂົ້າກັບຂະບວນການການຄ້າຂອງກາແຟລາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດອາຊຽນໄດ້. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງກາເຟລາວແມ່ນໄດ້ລົດການຂຶ້ນກັບຄູ່ຄ້າ ແລະ ຍັງສາມາດຂາຍກາແຟຂອງຕົນເອງຕາມລາຄາທີ່ເໝາະສົມກວ່າຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ໂຄງການ RELATED ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຮັດບົດສຶກສາກ່ຽວທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ບໍລິສັດສົ່ງອອກທີ່ໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ. ບົດສຶກສາແມ່ນໄດ້ກຳນົດສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວພັນກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອວັດແທກຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ນີ້ກໍ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄດ້.

ໂຄງການ RELATED ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ່ງປະຕິບັດ ASEAN Mentorship Program ໃນ ສປປ ລາວ. ຜູ້ປະກອບການທີ່ມີປະສົບການເລີ່ມຕົ້ນໃນການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນແມ່ນໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດລາວໃນລະດັບພາກພື້ນ, ສາມາດຫຍັບເຂົ້າໄປຫາທຸລະກິດໃຫມ່ ແລະ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໂອນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຕື່ມອີກ. ໂຄງການນີ້ຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພາກທຸລະກິດລາວສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ B2B ໃນອາຊຽນ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັບພາກທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ລະຫວ່າງປີ 2015 ແລະ 2017, ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຂອງພາກທຸລະກິດໃຫມ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ໂຄງການ RELATED ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງສູນ ASEAN SME Service ໃນລະດັບແຂວງກໍ່ຄືແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ. ໂຄງການແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳໃນການສ້າງຍຸດທະສາດເຊັ່ນດຽວກັບສະຖາບັນໃນອາຊຽນເພື່ອປັບປຸງການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການຕ່າງໆ. 

ເງື່ອນໄຂທີ່ສຳຄັນສຳລັບນັກທຸລະກິດລາວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກ AEC  ກໍ່ຄືຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ. ໂຄງການ RELATED ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍການສ້າງລະບົບເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າກັບທຸກຂະແໜງການໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ກັບວິສາຫະກີດຂອງລາວ, ໃນນີ້ປະກອບມີການລົງໄປຖອດຖອນບົດຮຽນກັບລາດຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການອື່ນໆ. ໂຄງການຍັງໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳໃນການເຮັດບົດສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງວິສາຫະກິດລາວ ໃນລະດັບບໍລິສັດ ເມືອທຽບກັບປະເທດສະມາຊິກ, ເຊິ່ງປະອບມີທຸກພາກສ່ວນຂອງເສດຖະກິດລາວ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບທີ່, ຢູ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຄງການ RELATED ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການນຳໃຊ້ມາດຕະການການຊົມໃຊ້ ແລະ ການຜະລິດເພື່ອເປັນຕົວວັດແທກ ຊຶ່ງປະກອບມີ ການຮັກສານ້ຳ, ພະລັງງານ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການນຳສິ່ງເສດເຫຼືອມາໝູນໃຊ້ຄືນໃໝ່ ຢູ່ໃນຕົວແທນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ. ການປະຕິບັດໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ອຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ມັນຍັງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕື່ມອີກ. ໃນຂະແໜງການກາເຟ, ໂຄງການ RELATED ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສາທິດວິທີການຜະລິດການເຮັດກາເພໃນ ສປປ ລາວ. ການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຈິດສຕິກ, ໂຄງການຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຂອງລາວ ໃນການເຮັດທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ ແລະ ປັບປຸງການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໂລຈິດສຕິກຂອງລາວເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂົນສົ່ງ ແລະ ລົດບັນທຸກ. 

la-regional-markets2_rdax_350x223

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ