Jačanje donosilaca odluka na općinskom nivou u Jugoistočnoj Evropi

Opis projekta

Naziv: Jačanje donosilaca odluka na općinskom nivou u Jugoistočnoj Evropi
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Zemlja: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija (bivša jugoslavenska Republika Makedonija), Srbija
Nosilac: Vijeće za regionalnu saradnju (RCC)
Period trajanja projekta: 2013–2015.

Kontekst

Zemlje Jugoistočne Evrope u procesu su reforme: njihov cilj je približavanje Evropskoj uniji i njenim standardima. Zbog toga se općine u Jugoistočnoj Evropi suočavaju s velikim izazovima. Za ispunjenje visokih kriterija EU-a i osiguravanje visokog kvaliteta općinskih usluga potrebna je modernizacija lokalne infrastrukture. Međutim, općinama i komunalnim preduzećima nedostaju resursi i instrumenti za pažljivo planiranje i uspješne provedbe investicijskih projekata za poboljšanje općinske infrastrukture.

Cilj

Uspostavljen je regionalni pristup poboljšanju kapaciteta upravljanja i vodstva donosilaca odluka na općinskom nivou. Dostupan je odgovarajući paket obuka koje se pružaju. Ponuđene obuke omogućavaju odgovornim licima u odjelima za planiranje i razvoj općinske infrastrukture da planiraju i provode investicijske projekte za poboljšanje infrastrukture u sektorima vodovoda i kanalizacije.

Pristup

Partneri ovog projekta su: Mreža udruženja lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi (NALAS), nacionalna općinska udruženja, komunalna preduzeća u sektoru vodovoda i kanalizacije te – na lokalnom nivou – pojedinačne općine. Cilj je zajednički poticaj regionalnog dijaloga za izgradnju kapaciteta upravljanja i vodstva donosilaca odluka na općinskom nivou, s jedne strane. U tu se svrhu gradi regionalna platforma za dijalog koja uključuje najvažnije učesnike iz sektora vodovoda i kanalizacije, kao i podršku investicijama.

S druge se strane sa zemljama učesnicama radi na izradi zajedničkog modela za razvoj i plasiranje proizvoda obuke za donosioce odluka na općinskom nivou. U saradnji s NALAS-om i općinskim udruženjima, projekt izrađuje zajednički plan jačanja kapaciteta. Odgovarajući paket obuka za jačanje kapaciteta upravljanja i vodstva se razvija. Osim toga, radi se na obuci predavača za provedbu kurseva obuke.

NALAS i općinska udruženja koja učestvuju u ovom projektu time dobijaju proizvod obuke koji jača kapacitete upravljanja i vodstva donosilaca odluka na općinskom nivou te time doprinose boljoj provedbi investicijskih projekata.