Harmonizacija zakonodavstva u oblasti slobodnog prometa usluga i zaštite konkurencije sa pravnom tekovinom Evropske unije (ALA)

Kratak opis projekta

Naziv: Harmonizacija pravnih propisa u oblasti slobodnog prometa usluga i zaštite konkurencije sa pravnom tekovinom Evropske unije (ALA)
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Država: Crna Gora
Politički nosilac: Ministarstvo ekonomije
Ukupno trajanje projekta: 2014. do 2016.

Polazna situacija 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske unije (EU) stupio je na snagu 2010. godine, a u junu 2012. godine započeti su pregovori o pristupanju Evropskoj uniji. Prema uslovima Sporazuma o pridruživanju i da bi se ispunili zahtjevi za pristupanje, Crna Gora svoje zakonodavstvo mora prilagoditi pravnoj tekovini EU.

Zauzvrat će tržište koje je obilježeno konkurencijom, a koje se bazira na povjerenju i na regulatornim korekcijama tržišnih slabosti i prepreka, potrošačima podariti niz prednosti, podstaći inovacije i ekonosmki rast, a na makro-nivou će promovisati funkcionalnu i pravdenu ekonomiju.

Istovremeno će olakšice za osnivače preduzeća pomoći da se uštedi vrijeme i novac. Pojednostavljeno rečeno, prekogranično djelovanje lokalnih uprava može dovesti do značajne koristi u obliku direktnih stranih investicija, novih radnih mjesta i privrednog rasta. To je već dokazano u državama članicama EU koje su u potpunosti implementirale Direktivu o pružanju usluga.

Cilj

Pravni propisi Crne Gore u oblasti slobodnog prometa usluga i zaštite konkurencije usklađeni su sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Način djelovanja

Projekat se implementira u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sufinansiran je od strane Evropske unije (IPA 2012). Podrška je usmjerena nastojanju Crne Gore da harmonizira regulatorne sisteme za zaštitu konkurencije i slobodni promet usluga, kako bi zemlju korak po korak pripremili na izazove koje pristup unutrašnjem tržištu EU donosi sa sobom.

Projekat kombinuje mjere za unapređenje pravnog sistema sa izgradnjom i povećanjem administrativnih kapaciteta na centralnom i lokalnom nivou. Zajedno s Agencijom za zaštitu konkurencije pokušava se ojačati sposobnost sprovođenja novih zakonskih odredbi. Osim toga, podržava se kontinuirano provjeravanje i revizija zakonskih odredbi, što omogućava Crnoj Gori da i nakon završetka projekta sprovedi Direktivu EU o pružanju usluga.

Istovremeno se u okviru projekta sprovode kampanje za informisanje s ciljem podizanja svijesti javnosti o centralnim aspektima konkurencijskog prava i slobodnom prometu usluga - koji su neizostavni elementi funkcionalne tržišne ekonomije. Uz to se Direktiva o uslugama objavljuje i u privatnom sektoru, u službama lokalne samouprave i u javnosti. Koristeći integralni koncept ovaj projekat treba da stvori više prostora za konkurenciju, poboljša uslove na tržištu i podrži razvoj malih i srednjih preduzeća, što će se pozitivno odraziti na ukupnu ekonomiju države i imaće prednosti za građane Crne Gore.