Otvoreni regionalni fond – Pravna reforma

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Pravna reforma
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Albanja, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Hrvatska, BJR Makedonia, Crna Gora, Srbija
Politički nosilac: Regional Cooperation Council (RCC)
Trajanje projekta: 2007. do 2016. 

Polazna situacija

U cilju pristupanja Evropskoj uniji i članstva u međunarodnim organizacijama, zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa zadatkom da usklade svoj aktuelni pravni sistem sa pravom Evropske unije.

Na zahtjev partnerskih država, Otvoreni regionalni fond - Pravna reforma (ORF RR) od 2007. godine pruža podršku u procesu približavanja Evropskoj uniji, sa fokusom na građansko i privredno pravo, kao i modernizaciju primjene pravde. ORF RR sa partnerskim zemljama radi na reformi zakonodavnog okvira u skladu sa acquis communautaire-om i drugim pravnim okvirima. U središtu reformskih napora su teme pravosuđe i osnovna prava, kao i pravosuđe, sloboda i bezbjednost, kao centralne oblasti reforme u okviru približavanja Evropskoj uniji. Pored toga, ORF RR pruža podršku efikasnoj implementaciji novih zakona i institucionalnu konsolidaciju pravnih postupaka, podjelu vlasti i nezavisnost sudstva.

S obzirom na etničke sukobe na Zapadnom Balkanu, ORF Pravna reforma doprinosi prevazilaženju političkih tenzija, posebno između Kosova i Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz regionalnu saradnju, tako što razmjena znanja stoji u prvom planu.

Cilj

Zemlje Jugoistočne Evrope sarađuju u cilju postizanja nacionalnih ciljeva pravne reforme, posebno na usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije i ispunjavanju kriterijuma iz Kopenhagena. Izabrani zakoni, propisi i primjena građanskog i privrednog prava usklađeni su sa pravnim standardima i drugim zahtjevima koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma, a koji su postavljeni u okviru približavanja Evropskoj uniji.

Način djelovanja

ORF Pravna reforma pomaže relevantnim akterima država regiona u razmjeni stečenih iskustava i učenju jednih od drugih, tako što uspostavlja i jača regionalnu stručnu mrežu i peer-to-peer platformu za učenje. Sve ovo jača uključene partnerske institucije u sprovođenje sopstvenih reformi.

Savjetovanje u oblasti zakonodavstva vrše eksperti iz Njemačke ili drugih evropskih država, ali i stručnjaci iz susjednih zemalja. Pravosudne institucije stiču znanja i iskustva razmjenom sa odgovarajućim partnerskim institucijama iz regiona. Kod problema na polju prekogranične pravosudne saradnje, ORF Pravna reforma podržava predstavnike partnerskih zemalja u zajedničkom nalaženju i sprovođenju odgovarajućih rješenja.

Rezultati

Problemi u prekograničnoj pravosudnoj saradnji su riješeni zajedničkim naporima, npr. prilikom sprovođenja prekograničnih postupaka izvršenja, odnosno stečajnih postupaka, kao i u oblasti privrednog prava.

Pravni fakulteti iz regiona su se udružili u Mrežu pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), kako bi zajednički unaprijedili standarde kvaliteta obrazovanja i daljeg stručnog usavršavanja i ponudili regionalne edukacijske i istraživačke programe.

Notarske komore se međusobno podržavaju u unapređenju svojih usluga i uvođenju notarijata tamo gdje isti još nije uspostavljen.

Centri za mirno rješavanje sporova i medijaciju zajedno rade u oblasti prekograničnog priznavanja arbitražnih odluka. Pored toga se promovišu žene kao akteri u arbitražnim postupcima.

Međunarodno trgovinsko pravo je u saradnji sa Komisijom Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovačko pravo, UNCITRAL, inkorporisano u nacionalno zakonodavstvo i objavljeno.

Regionalna mreža naučnika prati nacionalne reformske napore i implementaciju međunarodnih i evropskih standarda u nacionalnim pravnim sistemima.