ໂຄງການ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 2 (ILM-MR 2)

Project description

ຊື່ໂຄງການ: ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ (ILM-MR 2)
ໃຫ້ທຶນໂດຍ: ກະຊວງການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ)
ປະເທດ: ປະເທດກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ
ໄລຍະໂຄງການ: 2015 to 2022

ILM-MR1web

ຄວາມເປັນມາ

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງໄວວາໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນສໍາລັບການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ທຸລະກິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງການພັດທະນາອື່ນໆ. ໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້້າເພິ່ງພາອາໃສ ຫຼຸດລົງ ໂດຍບໍ່ມີການສະເໜີທາງເລືອກທົດແທນທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. 

ການເວນຄືນທີ່ດິນກຳລັງກາຍເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສຳຄັນຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຍ້ອນການສຳປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ດິນກະສິກຳສຳລັບຄອບຄົວຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້ຂອງຊຸມຊົນ. ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊາວກະສິກອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານສິດກ່ຽວກັບການຄອບຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັດຖະບານໄດ້ມີການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເວນຄືນທີ່ດິນ, ການທົດແທນຄືນ, ການໃຫ້ສຳປະທານ ແລະ ສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ມີປະສົບການ ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ຈາກຫຼາຍປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍ ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບບັນດາສິ່ງທ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ.

ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ທີ່ກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍ ໂຄງການ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ໄລຍະ 2 (ILM-MR 2). ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນ ອົງການ ຈີໄອແຊັດ (GIZ) ໄດ້ດໍາເນີນການຕ່າງໜ້າ ກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ) ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້້າໃນໂຄງການ ບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີ່ດິນປະຈຳພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ  (MRLG) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານ ສະວິດເຊີແລນ, ໂດຍຜ່ານ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະເທດ ສະວິດ (SDC) ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຮ່ວມເພີ່ມຕື່ມຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດ ລຸກຊຳບວກ ແລະ ເຢຍລະມັນ. ໂຄງການ MRLG ມີເປົ້າໝາຍໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ສຳລັບຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ. ບັນດາຄຳແນະນຳຕໍ່ກັບ ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ ກຸ່ມພັນທະມິດ ຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສຳຄັນ (ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າພາກສ່ວນທີ່ດຳເນີນການປະຕິຮູບ ຫຼື Reform Actors) ຈາກແຕ່ລະປະເທດ. ບັນດາກຸ່ມພັນທະມິດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໂດຍ ແຜນວຽກຍຸດທະສາດ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ໂດຍເລັງໃສ່ ການປັບປຸງລະບົບການຮັບຮູ້ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການພັດທະນາການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ຈຸດປະສົງ

ກຸ່ມຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ມີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຢ່າງມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ  ສະເໝີພາບ ໃນເຂດພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

ILM-MR2web

ເປົ້າໝາຍ

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດຢູ່ລະດັບພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກຸ່ມພັນທະມິດ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ດຳເນີນການປະຕິຮູບ (Reform Actors) ທີ່ຈະປະຕິບັດ ຕາມສາຍວຽກທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນຢູ່ລະດັບພາກພື້ນ ຫຼື ລະດັບຊາດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍລວມ.
ທຸກວຽກງານ ແມ່ນແນ່ໃສ່ການອຳນວຍສະດວກໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃນ ສອງຂົງເຂດວຽກງານຄື:

  • ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ
  • ການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ນອກຈາກນີ້້, ການປູກຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິດ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຖືເປັນອົງປະກອບໂດຍລວມຂອງທຸກຂົງເຂດວຽກງານ. 

ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ນະໂຍບາຍ ຈະເລັງໃສ່ການປັບປຸງດ້ານກົດໝາຍ, ດຳລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກົນໄກລະບຽບການຕ່າງໆ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການບໍ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ ລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວຈິງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນພາກສະໜາມ, ການປະກອບສ່ວນ ຈະແນ່ໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ  ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ ແລະ ສາມາດປົກປ້ອງສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນການດຳເນີນໂຄງການ,  MRLG ວາງຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ຄຳແນະນຳຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຢ່າງມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ໃນເລື່ອງທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ (VGGT). VGGT ແນະນຳໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີໂດຍ ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດ, ແລະ ນຳໃຊ້ຫຼັກການ ຍິນຍອມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈລ່ວງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນພຽງພໍ (FPIC) ໃນທຸກການລົງທຶນ. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການ MRLG ຈະພັດທະນາ ກຸ່ມພັນທະມິດ ແລະ ດຳເນີນການນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ລະດັບພາກພື້ນ ເຊັ່ນ: ອົງການ RECOFTC, CDE, AIPP, Oxfam ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ: ໂຄງການ TABI ແລະ PEI.

ILM-MR3web

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ

ໂຄງການ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ໄລຍະ 2 (ILM-MR 2), ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນ ຂອງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ເຂົ້້າໃນ ໂຄງການ ບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີ່ດິນປະຈຳພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ  (MRLG) ໄດ້ເລີ່ມໃນເດືອນ ເມສາ 2019. ທຸກຜົນສຳເລັດທີ່ຄາດການໄວ້ຂອງໂຄງການ MRLG ແມ່ນມາຈາກຜົນຂອງການປະສານງານ  ແລະ  ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. 

ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ ທີ່ທາງໂຄງການຄາດຫວັງໄວ້ແມ່ນ ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍ ສີ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງ  ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຈຳນວນ 15 ລ້ານຄົນ (ຈຳນວນທັງໝົດ) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ.

ໂຄງການ MRLG ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກດ້ານການວິເຄາະນະໂຍບາຍ, ແນ່ໃສ່ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງຄວາມຮູ້ ເພື່ອບັນລຸບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ. ການສ້າງຄຳແນະນຳດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ສຳລັບຜູ້ຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈະຖືກສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. ໄດ້ມີການວິເຄາະດ້ານ ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ທາງໂຄງການ ໃນການເຊື່ອມສານເອົາບັນຫາດ້ານບົດບາດ - ຍິງຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.

ພາສາອື່ນໆ