ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ (ILM-MR)

Project description

ຊື່ໂຄງການ: ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ (ILM-MR)
ໃຫ້ທຶນໂດຍ: ກະຊວງການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ)
ປະເທດ: ປະເທດກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ
ໄລຍະໂຄງການ: 2015 to 2019

ILM-MR1web

ຄວາມເປັນມາ

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ທີ່ດິນ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຖອນຄືນຈາກຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນປະເທດ  ກຳປູເຈຍ,  ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໂດຍທີ່ດິນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ມີການສຳປະທານໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ມີຄ່າຕອບແທນທີ່ເໝາະສົມ. ຕໍ່ກັບການກະທຳດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ເຊັ່ນ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ຜູ້ເຊິ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຫຼື ການອົບພະຍົບ, ການນໍຳໄປສູ່ການສູນເສຍວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍນຳໄປສູ່ຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ການຂາດສະບ່ຽງອາຫານ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກະແຈກກະຈາຍຂອງຊຸ່ມຊົນ.

ຈຸດປະສົງ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການ ຈີໄອແຊັດໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໜ້າໃຫ້ກະຊວງການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ), ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການ ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ​ປະ​ຈຳ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ  (MRLG) ທີ່​ຄອບ​ຄຸມ​ໃນ​ວົງ​ກ້​ວາງ ຂອງ ອົງການ ເພື່ອການພັດທະນາ    ແລະ   ການຮ່ວມມືຂອງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ (SDC). ແຜນງານທີ່​ກ້​ວາງກວ່າ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ປະເດັນຂອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດຂອງສີ່ປະເທດ. ບັນດາກິດຈະກຳຂອງແຜນງານແມ່ນແນ່ໃສ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົວແທນການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການສ້າງກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ໃນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ  ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບສຳລັບການສະໜັບສະໜູນສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

ILM-MR2web

ເປົ້າໝາຍ

ຮູບແບບດຳເນີນການຂອງອົງການ SDC ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາຕົວແທນການປ່ຽນແປງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດ​ຕັ້ງ ຜູ້ເຊິ່ງສາມາດປະຕິຮູບ ແລະ ລິເລີ່ມຂະບວນການປ່ຽນແປງໃນສີ່ປະເທດ. ຕົວແທນການປ່ຽນແປງແມ່ນຕ້ອງ ມີປະສົບການ, ມີໜ້າທີ່ ແລະ ມີສະຖານະພາບ ທີ່ສາມາດສົ່ງມອບຜົນຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້. ໃນນີ້ລວມມີຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ, ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ສະຖາບັນຂອງລັດຢູ່ຂັ້ນ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກສະພາ, , ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຕ່າງໜ້າສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ.

ບັນດາຕົວແທນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີໜ້າທີ່ໃນການລິເລີ່ມຂະບວນການການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ. ໂດຍການສະໜັບ​ສະ​ໜູນການແລກປ່ຽນ ຂ້າມຂະ ແໜ່ງການ ແລະ ພົມແດນ, ແຜນງານແມ່ນຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈແບບກວ້າງຂວາງ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັ​ນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທີ່​ດິ​ນ​ ທີ່​ເປັນນະວັດຕະກໍາ, ​ໄດ້​ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ເພື່ອການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງບັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຄືອຄ່າຍ​ແບບຫລາກຫລາຍ​ພາກ​ສ່ວນໄດ້​ຮັບ​ການສະໜັບສະໜູນ.

ແຜນງານແມ່ນສະໜັບສະໜູນໂດຍການໃຫ້ທຶນເພື່ອການທົດລອງ,  ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງຕົວຢ່າງທີ່ເປັນບົດຮຽນທີ່ດີ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕົວແທນການປ່ຽນແປງ ສາມາດຂັບເຄື່ອນ ຂະບວນການປະຕິຮູບຕໍ່ໄປ.

ອົງການ ຈີໄອແຊັດ ປະກອບສ່ວນໃນກອງທຶນເບີກຈ່າຍໄວ (Quick Disbursement Fund) ແລະ ກອງທຶນສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ (Innovation Fund). ທັງສອງກອງທຶນແມ່ນເປີດຮັບສຳລັບຜູ້ທີ່ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສົນໃຈ. ກອງທຶນເບີກຈ່າຍໄວສະໜອງການສະໜັບສະໜູນໃນເວລາທີ່ສັ້ນສໍຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ຮີບດ່ວນ, ເຊັ່ນການແກ້ໄຂສະພາບຄວາມກົດດັນທີ່ຄຸກຄາມໂດຍກົງ ຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ແລະ ມັນສາມາດສະໜອງທຶນຕໍ່ແຜນການຈັດການທີ່ດິນ ແລະ ການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດນະໂຍບາຍດ້ານບວກຫຼາຍຂື້ນໃນລະ​ດັບ ພາກພື້ນ, ລະດັບຊາດ ຫຼື ລະ​ດັບທ້ອງຖິ່ນ.

ກອງທຶນສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ (Innovation Fund) ແມ່ນຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງ, ວິເຄາະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການຈາກບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ​ມີໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ ສູງສຸດເຖິງ ສອງປີ

ILM-MR3web

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ໂຄງການ ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ​ປະ​ຈຳ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ  (MRLG) ທີ່​ຄອບ​ຄຸ​ມ​ໃນ​ວົງ​ກ້​ວາງ.  ທຸກຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ  MRLG  ແມ່ນມາຈາກຜົນຂອງການປະສານງານ  ແລະ  ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນງານທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  ຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ມາຂອງແຜນງານລວມມີ:

  • ມີເຄືອຂ່າຍທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍກວ່າ 110 ອົງການຈັດຕັ້ງ ຈາກພາກລັດ, ພາກປະຊາສັງຄົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນຂອງ ໂຄງການ MRLG  ທີ່ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງກັນຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ. 
  • ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ແລກປ່ຽນການຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນລະດັບປະເທດ 11 ຄັ້ງ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ 6 ຄັ້ງ ເຊິ່ງມີຕົວແທນກວ່າ 1400 ຄົນ ຈາກຫຼາຍກວ່າ 200 ອົງການ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເຂົ້າຮ່ວມ.
  • ໂຄງການໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ 42 ໂຄງການ ແລະ ປະສານງານຮ່ວມກັບ 20 ກິດຈະກຳ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງພັນທະມິດ ເພື່ອສະໜອງຕອບ ຕໍ່ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນປະຕິບັດການສາມາດປະກອບສ່ວນສ້າງ.
  • ຄວາມປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ພາກປະຕິບັດ.

ຕົວແທນການປ່ຽນແປງທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການ MRLGໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ໃນປະເທດ ມຽນມາ, ການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ 2 ປີ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກກົດໝາຍ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາສິດ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍຂອງອາສາສະໝັກກົດໝາຍ. ທາງເຄືອຂ່າຍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຈຳນວນ 165 ກໍລະນີ, ກວມເອົາລູກຄວາມຈໍານວນ 4,206 ຄົນ (21% ເປັນແມ່ຍິງ) ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນກວມເອົາເນື້ອທີ່ຈຳນວນ 20,667 ເອເຄີ (8,364 ເຮັກຕ້າ). ໃນຈຳນວນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທັງໝົດ 165 ກໍລະນີ, 25 ກໍລະນີແມ່ນຖືກແກ້ໄຂ້ສຳເລັດແລ້ວ.
  •  ໃນປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍຂອງ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບປີ 2013, ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາໃນພາກເໜືອຂອງ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ. ໄດ້ມີການຈັດງານການຊ່ວຍເຫລືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍຈຳນວນ 9 ຄັ້ງ, ໃນ 9 ແຂວງ, ລວມຈຳນວນສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1,354 ຄົນ (ສ່ວນຫລາຍເປັນເພດຍິງ) ໄດ້ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ. ໃນໄລຍະການດຳເນີນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ,​ ໄດ້ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ພະນັກງານທີ​ດິນ​ຊຸມ​ຊົນໄດ້ໃຫ້​ການຊ່ວຍເຫລືອລູກ​ຄວາມ​ 245 ຄົນ ແລະ ຄະດີຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ .
  • ໃນປະເທດ ກຳປູເຈ້ຍ ໂຄງການແກ້ໄຂ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນແບບເປັນເອກະລາດ (CLAIM) ໄດ້ສຳເລັດໃນ​ການຮັບປະກັນ​ ຈາກບັນດາຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນທີ່ໄດ້ສຳປະທານທີ່ດິນວ່າ​ຈ​ະເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນຕອນການໄກ່​ເກ່ຍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ທີ່ເກີດຂື້ນມາເປັນເວລາດົນນານ. ຊື່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບາດກ້າວໜື່ງທີ່ສຳຄັນໃນການລິເລີ້ມຂະບວນການແກ້ໄຂ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແບບ​ເອ​ກະ​ລາດ ທີ່​ສາ​ມາດ​ຮັບໄດ້ ​ຢູ່ໃນປະເທດ ກຳປູເຈ້ຍ.
  • ໃນ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ (LIFE) ໄດ້ຜ່ານການຍອມຮັບໂດຍ ຈາກພາກລັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ໃນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນບັນດາຊາວກະສິກອນລາຍຍ່ອຍ ໃນການຕໍ່ລອງເລື່ອງສັນຍາກະສິກຳ. ຊື່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ລອງໃນການເຮັດສັນຍາແບບເປັນທຳ ແລະ ໄດ້ຮັບລາຄາດີ. ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ (LIFE) ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຫລາຍກວ່າ 110 ບ້ານ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ (50% ເປັນແມ່ຍິງ, ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມາຈາກຊົນເຜົ່າ)

ພາສາອັງກິດ:

ເຍຍລະມັນ: