ການຮ່ວມມືທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂ້າມຊາຍແດນ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ : ການຮ່ວມມືທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂ້າມຊາຍແດນ
ໃຫ້ທຶນໂດຍ : ກະຊວງຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະພັນສາທາລະນະລັດເຢຍລະມັນ (BMZ)
ປະເທດ : ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ : ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (MRC)
ໄລຍະໂຄງການ : 2019 ເຖິງ 2021

gizIMAGE-en-boat-enviromental-monitoring-training

ຄວາມເປັນມາ

ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພົນລະເມືອງລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຫຼາຍກວ່າ 60 ລ້ານຄົນ ໃນການປະມົງ ແລະ ການກະສິກຳ. ແມ່ນໍ້າຂອງ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມລຽບແມ່ນໍ້າຂອງ ເພາະວ່າມັນເປັນແຫຼ່ງພື້ນຖານທີ່ສະໜອງອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງກໍຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ການພັດທະນາພາກພື້ນໃຫ້ຍືນຍົງ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ເສດຖະກິດ ນັບມື້ຍິ່ງເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງໃຫ້ຍືນຍົງ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປພ້ອມໆກັນ. ອີງຕາມລັກສະນະເຂດແດນແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 6 ປະເທດ, ການຮັກສາຄວາມສົມດຸນດັ່ງກ່າວ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຜ່ານການຮ່ວມມືກັນເທົ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ຍ່ອມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດອື່ນໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງສະເໝີ.

ໃນປີ 1995, ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRC) ເພື່ອເປັນກົນໄກໃນການເບິ່ງແຍງໂອກາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ຄະນະກໍາມາທິການຕັ້ງໜ້າປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນຍົງ.

ຈຸດປະສົງ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (MRC) ມີສັກກະຍະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.

ເປົ້າໝາຍ

GIZ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ MRC ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາ ດ້ານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາອົງກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆຂອງ MRC ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ.

GIZ ຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍກົງ ກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງກອງເລຂາ MRC. ພ້ອມນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ.

ການນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເຂັ້ມແຂງແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ.

Last update: ສິງຫາ 2021

gizIMAGE-en-mekong-mainstream-mrc-secretariat