ການຮ່ວມມື ເພື່ອຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ : ແຜນງານການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນ້ຳຂ້າມຊາຍແດນໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໄລຍະ II
ໃຫ້ທຶນໂດຍ : ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະພັນສາທາລະນະລັດເຢຍລະມັນ (BMZ)
ປະເທດ : ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ສ.ປ.ປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ສ.ສ ຫວຽດນາມ​​​​​​​
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ : ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ​​​​​​​
ໄລຍະໂຄງການ : 2022 ຫາ 2024

ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດປາ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງລາວ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ ຮູບໂດຍ: © GIZ/ແຜນງານການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນໍ້າຂ້າມຊາຍແດນໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

ຄວາມເປັນມາ

ພົນລະເມືອງຂອງ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ສ.ປ.ປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າ 70 ລ້ານຄົນ ແມ່ນອາໄສອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ເພື່ອການປະມົງ ແລະ ການກະສິກຳໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາ ເປັນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໂດຍລວມ. ຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນຈິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1995. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ໄດ້ມີການປັບປຸງຕະຫຼອດມາ ໃນຖານະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຫຼັກເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າດັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໜ້າວຽກຂອງຄະນະກຳມາທິການສາກົນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງບໍ່ໍວ່າຈະເປັນລະດັບຂັ້ນຂົງເຂດ ແລະ ຂັ້ນປະເທດ ເພື່ອປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ. ເຊິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເກົ່າ. ແຜນງານການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບນໍ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ, ໂດຍສະເພາະ ສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມກວດກາແມ່ນ້ຳ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ການຄຸ້ມຄອງໄພນ້ຳຖ້ວນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງຮ່ວມກັນ.

ຈຸດປະສົງ

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ກາຍມາເປັນອົງກອນທີ່ຕິດພັນ ແລະ ເປັນອົງກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທ້າຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄງການພັດທະນາທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມລ່ອງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ພາຍໃຕ້ຍຸກສະໄໝການປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ການມອບ-ຮັບສະຖານີອຸທົກກະສາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄູນນະພາບນ້ຳ ໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮູບໂດຍ: © GIZ/ແຜນງານການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນໍ້າຂ້າມຊາຍແດນໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

ເປົ້າໝາຍ

ໂຄງການດໍາເນີນ ບັນດາກິດຈະກຳຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ເພື່ອດໍາເນີນວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາອ່າງນໍ້າ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງຂອງອົງກອນ ເພື່ອຕໍ່ໄປຈະໄດ້ ມີການກະຈາຍໜ້າວຽກຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າວຽກຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຊະມາຊິກ.
  • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ ການພັດທະນານ້ຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຍ່ອຍ ຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ເພື່ອຊອກທຶນ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງໄພນ້ຳຖ້ວນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ລວມທັງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າຮ່ວມກັນ.

  • ຊຸກຍູ້ການປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຍໃນຂອງກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການສາກົນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ 2021-2025. ເຊິ່ງລວມທັງ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານຊິຊາການກ່ຽວກັບກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ, ຕົວຢ່າງ: ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາຍໃນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມສັນຍາສອງຝ່າຍ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

Last update: ຕູລາ 2022

ບຶງຢູ່ ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ຮູບໂດຍ: © GIZ/ແຜນງານການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນໍ້າຂ້າມຊາຍແດນໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

Additional information