Modernizarea Serviciilor Publice Locale

Project description

Title: Modernisation of local public services in the Republic of Moldova 
Commissioned by: German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Country: Republic of Moldova
Lead executing agency: Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment
Overall term: 2016 to 2022

WSS_1

Context

În Moldova există un decalaj mare în dezvoltare între zonele urbane și cele rurale. Mai mult de jumătate din populația Moldovei locuiește în zonele rurale unde sărăcia este de trei ori mai mare decât în cele urbane. Majoritatea oamenilor sunt lipsiți de acces la serviciile publice de bază, cum ar fi apa și canalizarea, managementul deșeurilor solide sau eficiența energetică în clădirile publice.

Autoritățile publice locale dispun de mijloace financiare și resurse umane limitate. Ca urmare, infrastructura locală este prost întreținută și continuă să se deterioreze. Nivelul scăzut al serviciilor publice afectează negativ sănătatea, educația și oportunitățile de angajare la nivel local, subminând încrederea în instituțiile publice.  Această situație este generată de lipsa de cooperare dintre instituțiile publice la nivel național, regional și local, precum și de capacitatea instituțională scăzută de a asigura un sprijin eficient  al dezvoltării regionale, orientat  către cetățean. În Planul de Acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, dezvoltarea regională se numără printre principalele  domenii de acțiune.

Scopul Proiectului         

Îmbunătățirea condițiilor generale pentru implementarea orientată către cetățean a politicii de dezvoltare  regională în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale.

WSS_3

Abordare

Proiectul cooperează cu instituțiile naționale partenere pentru a consolida capacitățile de planificare și implementare ale autorităților locale. Acesta sprijină partenerii în dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional  pentru dezvoltarea regională în vederea îmbunătățirii serviciilor publice locale în zonele rurale în patru sectoare:

 • Aprovizionare cu apă și canalizare
 • Managementul deșeurilor solide
 • Drumuri regionale și locale
 • Eficiența energetică în clădirile publice

Proiectul sprijină investițiile în infrastructură conform priorităților în cadrul unui proces participativ. Măsurile proiectului includ furnizarea de cursuri în domeniile de planificare și programare regională, achiziții publice, prevenire a corupției și managementul serviciilor publice. Aceste cursuri pot fi furnizate la nivel național. 

Implicarea Congresului Autorităților Locale din Moldova asigură o reprezentare eficientă a nivelului local în cadrul dezbaterilor naționale privind forma viitoare de autoadministrare locală și planificare regională.

Proiectul, de asemenea, contribuie, la consolidarea societății civile prin acordarea sprijinului la  îmbunătățirea procedurilor de planificare participativă la nivel local și regional, sensibilizarea cetățenilor și sporirea transparenței  și a responsabilității în procesul de luare a deciziilor publice.

Proiectul cuprinde patru domenii de activitate:

 • Consultanță politică și de strategie pentru un cadru îmbunătățit al politicii naționale de dezvoltare regională:
  Proiectul acordă sprijin partenerilor în dezvoltarea participativă a unei strategii de dezvoltare regională coerente, în alinierea cadrului legislativ la standardele EU, precum și în armonizarea fondurilor naționale și internaționale existente.
 • Îmbunătățirea Coordonării și Monitorizării Strategiilor de Dezvoltare Regională:
  Consiliile Regionale pentru  Dezvoltare sunt sprijinite în îndeplinirea funcțiilor stabilite legal ale acestora în planificarea regională.  Sunt introduse proceduri îmbunătățite de monitorizare bazată pe rezultate.
 • Îmbunătățirea Strategiilor de Dezvoltare Regională:
  Capacitățile de planificare și implementare ale celor trei Agenții de Dezvoltare  Regională și ale instituțiilor locale sunt consolidate.  Investițiile din Fondul de Dezvoltare Regională sunt utilizate pentru a sprijini proiectele pilot implementate la nivel local. 
 • Instituționalizarea Modulelor de Formare:
  Proiectul urmărește să amplifice exemplele de bune practici ale modulelor de formare în domeniul furnizării serviciilor publice locale.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană și guvernele țărilor: Suedia, Elveția și România. Implementarea acestuia este sprijinită de un grup de experți condus de GFA Consulting Group.

WSS_2

Rezultate obținute

Datorită colaborării cu partenerii, în cadrul proiectului au fost obținute rezultate tangibile și durabile:

 • Instituțiilor regionale li s-a acordat sprijin în scopul creării și consolidării a 12 Grupuri de Lucru Regional Sectoriale în trei regiuni, care au elaborat 11 planuri regional sectoriale în cele patru sectoare prioritare.
 • Au fost introduse noi abordări privind prioritizarea investițiilor în infrastructură.  Un portofoliu de proiecte bazat pe planurile regional sectoriale elaborate anterior, include în prezent proiecte de investiții publice la diferite etape de elaborare.  
 • Trei Agenții de Dezvoltare Regională au beneficiat de consultanță în elaborarea conceptelor de proiect în sectoarele prioritare. 40 concepte au fost aprobate de către comisiile interministeriale pentru a fi dezvoltate în continuare. 
 • 28 măsuri pilot în patru sectoare prioritare de servicii publice au fost implementate cu succes, inclusiv formarea primei întreprinderi inter-municipale de servicii în managementul deșeurilor solide. 

alte limbi

Informații suplimentare