Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Vanjska trgovina

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Vanjska trgovina
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija
Trajanje: 2006. do 2020.

Kontekst

Deklarirani cilj zemalja-partnera Otvorenog regionalnog fonda za vanjsku trgovinu je članstvo u EU. Važan uslov u procesu pristupanja Evropskoj uniji je implementacija Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) kojeg su 2006. godine potpisale zemlje-partneri Otvorenog regionalnog fonda za vanjsku trgovinu i Republika Moldavija. Cilj sporazuma je ukinuti tarifne i netarifne trgovinske barijere između zemalja i olakšati trgovinu. Iako je bilo vidljivog napretka u implementaciji CEFTA-e tokom proteklih godina, neke mjere zaostaju za ciljevima Sporazuma. Istovremeno, u nekoliko zemalja, napredak u usklađivanju zakona i propisa relevantnih za trgovinu sa standardima i propisima Evropske unije je veoma spor. Kao rezultat, pravne i administrativne prepreke još uvijek ometaju trgovinu. Usluge koje potražuju preduzeća predstavljaju drugi važan faktor u određivanju okruženja za trgovinu. Usluge za unapređenje trgovinskih aktivnosti koje se trenutno nude zaostaju za potrebama izvozno orijentisanih preduzeća. Pravno i institucionalno okruženje za trgovinu stoga nije dovoljno ohrabrujuće za regionalnu i međunarodnu trgovinu, a u mnogim područjima još uvijek ne ispunjava zahtjeve procesa približavanja standardima Evropske unije.

Cilj

Projekt ima za cilj poboljšanje okvirnih uslova za trgovinu u Jugoistočnoj Evropi u skladu sa zahtjevima procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Naš pristup

Otvoreni regionalni fond podržava regionalne projekte  koji imaju za cilj poboljšanje uslova za slobodnu trgovinu. U okviru Otvorenog regionalnog fonda za vanjsku trgovinu implementiraju se pojedinačni projekti koji uključuju partnere iz najmanje tri zemlje, s kojima se projekti planiraju i zajedno sprovode. Projekti imaju za cilj poboljšati nacionalnu implementaciju regionalno dogovorenih olakšica i reformi za unapređenje i jačanje trgovine, te firmama koje se bave trgovinom olakšati pristup informacijama i znanju o instrumentima koji pojednostavljuju trgovinu. Istovremeno projektima se  jača javno-privatni dijalog o identifikaciji trgovinskih barijera koje su odabrane i od strane privatnog sektora postavljene kao prioritet, te unapređuje korištenje regionalnih platformi pomoću kojih će se zajedno razvijati ili širiti rješenja i dobre prakse za identificiranje trgovinskih barijera. Glavni projektni partneri su strukture CEFTA-e (Sekretarjiat CEFTA-e i nacionalne tačke kontakta CEFTA-e), resorna ministarstva, državna tijela relevantna za trgovinu (npr. carina) i organizacije privatnog sektora.

Rezultati

Otvoreni regionalni fond za vanjsku trgovinu dao je doprinos u nekoliko aspekata uklanjanja trgovinskih barijera u regiji CEFTA-e i jačanju kapaciteta relevantnih aktera: posebno značajna je povećana transparentnost postojećih trgovinskih barijera kao rezultat uspostave sveobuhvatnog sistema informacija i izvještavanja CEFTA-e o zahtjevima i barijerama koje utiču na trgovinu (http://transparency.cefta.int/). Pored toga, ojačani su tehnički kapaciteti trgovinske politike u smislu strateškog pozicioniranja zemalja u trgovinskoj diplomatiji, a to je dovelo do povoljnijih pravila za određivanje zemlje porijekla robe, što u konačnici preduzećima omogućava da iskoriste prednosti trgovačkih preferencija Evropske unije. Projekat je također doprinio jačanju regionalnih mreža relevantnih za trgovinu. To uključuje mreže i saradnju između udruga preduzeća (informatički sektor, ekološka poljoprivreda) i poboljšanu saradnju između institucija zaduženim za nadzor nad tržištem u Jugoistočnoj Evropi. Otvoreni regionalni fond za vanjsku trgovinu je kroz intenzivan rad s privrednim komorama također poboljšao regionalne usluge za izvozno orijentirane firme, npr. uvođenjem kursa upravljanja izvozom u tri zemlje regije. 

Ostali jezici

Preuzimanja

Dodatne informacije