Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo,  BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija i Hrvatska kao model zemlja
Trajanje: 2008. do 2020.

Kontekst

U zemljama Zapadnog Balkana energija se i dalje rasipa u velikoj mjeri, što ima štetne posljedice za privrednu konkurentnost, društvenu stabilnost i okoliš regije. Nastojeći da se pridruže Evropskoj uniji, države su obavezne preuzeti odgovarajuće elemente pravne stečevine EU u svoje zakonodavstvo.

Kao potpisnice Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, zemlje Jugoistočne Evrope odgovorne su za provođenje energetskog poglavlja pravne stečevine EU i smanjenje potrošnje energije u energetskim sektorima. Ovaj proces predstavlja mnoge izazove za regiju. Ono što dodatno povećava izazove su odgovornosti koje proizlaze iz Nacionalno utvrđenih doprinosa (NDC) u smislu smanjenja emisije stakleničkih plinova, koje su skoro sve države Zapadnog Balkana proglasile u okviru provođenja Pariškog sporazuma. Stoga se sve zemlje Zapadnog Balkana suočavaju s istim ili sličnim izazovima u ispunjavanju klimatskih i ciljeva održivog korištenja energije.

Naš pristup

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) promovira regionalnu saradnju među relevantnim stranama koje raspolažu kapacitetima za vođenje procesa reforme energetskog i sektora klimatske zaštite, te time doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva u datim sektorima zemalja Zapadnog Balkana.

Projekt se fokusira na korištenje potencijala koji proizilazi iz sličnih karakteristika zemalja Jugoistočne Evrope, kada je u pitanju kultura, struktura, te izazovi u segmentu razvoja, što predstavlja ogroman potencijal za izgradnju i razmjenu znanja kroz regionalne mreže.

Cilj

Cilj ORF-EE je da kroz mreže u Jugoistočnoj Evropi, političkim i civilnim akterima koji su relevantni za oblast energije i zaštitu klime, pruži podršku u provođenju potrebnih EU propisa. Relevantne regionalne mreže time uz podršku projekta razmjenjuju informacije o iskustvu, stečenom tokom implementacije mjera energetske efikasnosti i zaštite klime na regionalnom nivou, te razgovaraju o temama od zajedničkog interesa. Na taj način doprinose efikasnijem provođenju pitanja na temu energetske efikasnosti u svojim zemljama.

Rezultati

Uz podršku ORF-EE, uspostavljena je Mreža energetski efikasnih glavnih gradova u Jugoistočnoj Evropi, koju čine gradovi Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Skoplje i Tirana. Podršku ovoj mreži pruža i njemački model grad Freiburg im Breisgau. Mreža pruža podršku  partnerskim gradovima pri pristupu Evropskoj inicijativi Povelja gradonačelnika/ica, uspostavlja upravljačke strukture i podržava izradu Akcionih planova o održivoj energiji. Nadalje, kroz Inicijativu za javni dijalog o održivom korištenju energije u JIE, Mreža škola političkih studija u Jugoistočnoj Evropi koju podržava GIZ, doprinijela je jačanju političke volje da se nastavi sa reformskim procesima u energetskom sektoru u Crnoj Gori, Makedoniji (BJR), Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, te na Kosovu. Kao rezultat tih napora su u ovim zemljama po prvi put održana parlamentarna slušanja skupštinskih odbora zaduženih za energetsku efikasnost.

Projekt je također podržao izradu i praćenje procesa realizacije Nacionalnih akcionih planova za energetsku efikasnost partnerskih zemalja, koji su obavezni širom EU. U ovu svrhu uveden je sistem monitoringa koji omogućava koncipiranje nacionalnih politika i programa podrške u domenu energetske efikasnosti na način da se osigura preciznija procjena učinka njihove direktne uštede energije i učinkovitosti. Datu podršku dopunjuje softver – Platforma za praćenje i verifikaciju (MVP) - za računanje uštede energije i smanjenja CO2 ostvarenih putem mjera energetske efikasnosti. Sistem je stavljen na raspolaganje partnerskim zemljama Zapadnog Balkana. Hrvatska je datu Platformu kao obavezan instrument već integrirala u svojim nacionalnim propisima.

ORF-EE nadalje ima za cilj jačanje kapaciteta ministarstava i agencija u regiji koji su odgovorni za energetsku efikasnost i zaštitu klime, uključujući i općinski nivo i organizacije civilnog društva, u uspostavljanju regulatornih i institucionalnih uslova za provođenje relevantnih EU direktiva i propisa. U isto vrijeme, parlamentarci Jugoistočne Evrope osiguravaju potrebnu političku volju za sektorske reforme.

Additional information