ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ : ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃຫ້ທຶນໂດຍ : ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ)
ປະເທດ : ລາວ
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ : ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ; ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໄລຍະໂຄງການ : 2015 ຫາ 2017 

Laos  © GIZ

ຄວາມເປັນມາ

ໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມາ ລາວໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ. ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ. 70ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຂຶ້ນກັບກະສິກຳ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫລື ທາງອອ້ມ.

ການໃຫ້ການສຳປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ແກ່ນັກລົງທຶນ ແລະ ການຂາດການປົກປ້ອງ ສິດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງພຽງພໍ ແມ່ນກຳລັງຄຸກຄາມວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຜະລິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ແມ່ຍິງ. ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສະຖາບັນຂອງລັດ ກໍມີ ຄວາມສາມາດຈຳກັດ ໃນການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໃຂບັນຫາຄວາມທຸກຈົນ.

ພາກລັດທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງສິດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນຊົນນະບົດ ໃນການນຳໃຊ້ດິນ ແລະ ການລົງທຶນໃນທີ່ດິນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າ ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດການກັບການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນທິດທາງທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ຈຸດປະສົງ

ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ເຂດເປົ້າໝາຍ ໃນຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບສິດທິຕາມກົດໝາຍຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນຄະນະທີ່ການຈັດການການລົງທຶນໃນພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ ແມ່ນມີການປັບປຸງ.

Laos  © GIZ

ເປົ້າໝາຍ

ໂຄງການ ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ດິນ. ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ທີ່ເປັນລະບົບ ຂອງດິນບຸກຄົນ ແລະ ດິນລວມໝູ່ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການອອກໃບຕາດິນ.

ໃນຂະນະທີ່ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການລົງທຶນໃນທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມນັ້ນ ກໍຍັງສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການແກ້ໃຂຄວາມທຸກຈົນ.

ໂຄງການ ຊ່ວຍຄູ່ຮ່ວມງານໃນການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການພາກລັດ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ດິນ.

ການວາງແຜນພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໂປ່ງໃສ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງການເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສິດການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແຕ່ຍັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍລວມ ທາງດ້ານການເມືອງຕື່ມອີກ. ໂດຍຮັບ ປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສໃນການວາງແຜນການ ແລະ ການເປັນເຈົ້າຂອງ ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກຳນົດ ແລະ ແກ້ໃຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງໂຄງການການລົງທຶນ (ຕົວຢ່າງ ໃນຮູບແແບບຂອງການສຳປະທານທີ່ດິນ) ແລະ ສິດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບສືບທອດ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການດຳ ລົງຊີວິດຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນ.

ແຜນງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາຄວາມສາມາດລວມໃນທຸກຂັ້ນ (ເມືອງ,ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ) ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ ຂອງພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດ້ວຍຮູບແບບຫລາຍລະດັບ ທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ທັງສາມລະດັບການຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະສົບການຮ່ວມກັນ ແລະກັບຊາວ ບ້ານອີກດ້ວຍ. ແຜນງານ ຍັງສະໜັບສະໜູນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງໃນແຕ່ລະລະດັບ.

ຄວາມພະຍາຍາມພິເສດ ໃນການດຶງເອົາກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີທ່າແຮງໃນການຮ່ວມ ພະລັງກັນເຊິ່ງໄດ້ເປີດຮັບເອົາການຮ່ວມມືກັບໂຄງການຈີໄອແຊັດພາກພື້ນ “ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ” ເຊິ່ງມີການພົວພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບແຜນງານການຈັດການທີ່ດິນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງອົງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງ ປະເທດ ສະວິດເຊແລນ (SDC).

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ

ແຜນງານນີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມສຳເລັດຂອງສອງໂຄງການຂອງຈີໄອແຊັດ ຄື “ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ” ແລະ “ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດເຂດເນີນສູງ”. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການທົດລອງ ແລະ ແນະນຳຮູບແບບ ແລະ ເຄື່ອງມື ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາເມືອງ ແລະ ບ້ານ ກໍຄືແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ແຜນການການລົງທຶນ ແລະ ໄດ້ສ້າງລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ການປະຊຸມນັກລົງທຶນ. ປະສົບການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ດິນໃໝ່.

Laos.  © GIZ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ