ການປັບປຸງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນລາວ

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ : ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໄລຍະ 3 (LMDP 3)
ໃຫ້ທຶນໂດຍ : ກະຊວງຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະພັນສາທາລະນະລັດເຢຍລະມັນ (BMZ)
ປະເທດ : ລາວ
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ : ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ໄລຍະໂຄງການ : 2019 ຫາ 2023

Meeting of the Provincial Department on Investments (DPI) one per-son is presenting

ຄວາມເປັນມາ

ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນແຕ່ລະຂັ້ນໃນລາວ ແມ່ນມີພາລະບົດບາດຂອງໃຜລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດຊັດເຈນ ຫຼື ຍັງມີຄວາມຊ້ຳຊ້ອນກັນໃນພາກປະຕິບັດ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ. ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ແບບຍືນຍົງ. ເຖິງຈະມີບາງສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດ ກໍຍັງບໍ່ທັນສາມາດວາງແຜນຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 - 2019 ໂຄງການ LMDP 1 + 2 ໄດ້ພັດທະນາບັນດາເຄື່ອງມື ເພື່ອໃຊ້ປັບປຸງການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ. ໄລຍະປັດຈຸບັນຂອງໂຄງການ LMDP 3 ແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ຂະບວນການ ໂດຍແນໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ.

ຈຸດປະສົງ

ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລາວ ມີຄວາມສາມາດໃນທຸກລະດັບຂອງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ.

Videodrone in landscape

ເປົ້າໝາຍ

ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງບັນດາລະບົບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ, ໂຄງການ LMDP 3 ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ.

ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຖືກຈັດຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ເຂົ້້າໃຈເຖິງບັນດາຂະບວນການບັນຫາຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືວິຊາການຄື GIS ແລະ ໂດຼນປະເພດ UAV.

ບັນດາຂະບວນການ ແລະ ເຄື່ອງມື ແມ່ນໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ແຜນງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ ໄດ້ມີການຈັດຂຶ້ນພາຍໃນກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ໃນຫົວຂໍ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີໃນທີ່ດິນ.

Last update: ສິງຫາ 2021

ພາສາອື່ນໆ

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ