ໂຄງການ ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ ໃນຂົງເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ - ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ ສຳລັບຜູ້​ທຸກ​ຍາກ

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ : ໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກ ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ - ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ
ໃຫ້ທຶນໂດຍ : ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ)
ປະເທດ : ລາວ
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ : ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໄລຍະໂຄງການ : 2014 ຫາ 2017

Content related image

ຄວາມເປັນມາ

ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນປະຊາກອນໜ້ອຍ ຢູ່ທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເປັນປະເທດ ທີ່ ດ້ອຍພັດທະນາປະເທດໜື່ງ ຂອງໂລກ. ຫລາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ ເຈັດລ້ານກວ່າຄົນ ແມ່ນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນນະ ບົດ ທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ດ້ານຕະຫລາດ ທີ່ເປັນແບບທາງການ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການສະໜອງການບໍລິການການເງິນ ໃຫ້ກັບຜູ້ທຸກຍາກ, ມີພຽງແຕ່ທະນາຄານທຸລະກິດບາງແຫ່ງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກບາງແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ດຳເນີນການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ເຂດນອກຕົວເມືອງ. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ທີ່ເປັນແບບທາງການຢ່າງຈຳກັດ ສຳລັບ ປະຊາກອນທີ່ທຸກຍາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດນີ້ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ ສຳລັບເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງລາຍຄົວເຮືອນ. ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນກູ້ ສຳລັບເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍການກູ້ຢືມເງິນອອກມາ ຫຼື ແມ້ແຕ່ຈະອອມເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພໄດ້ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີທະນາຄານທີ່ພວກເຂົາຈະເຂົ້າໄປໃຊ້ບໍລິການໄດ້. ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນມີຂໍ້ຈຳກັດ ທາງດ້ານແຫຼ່ງເງິນທຶນ.

ຈຸດປະສົງ

ສັດສ່ວນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນຊົນນະບົດ ນຳໃຊ້ການບໍລິການທາງການເງິນຢ່າງຍືນຍົງ ຊຶ່ງສະໜອງໂດຍທະນາຄານບ້ານ.

Content Image

ເປົ້າໝາຍ

​ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ໂຄງການ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BoL) ເພື່ອປັບປຸງຂອບ​ເຂດ​ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ດ້ານການບໍລິການດ້ານ ການເງິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດການປະຊາສຶກສາດ້ານການເງິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ໂຄງການ ຍັງສະໜັບສະໜູນສະມາຄົມການ
ເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອພັດທະນາດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ໂຄງການ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 8 ແຫ່ງ ທີ່ທໍາໜ້າທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຄືອຂ່າຍ (NSOs) ເພື່ອເປັນເຄືອຂ່າຍໃຫ້ກັບບັນດາທະນາຄານບ້ານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ​. ສະຖາບັນການເງິນ (NSOs) ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຕອບສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການກັບ ທີ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງການຝຶກອົບຮົມການແນະນໍາກັບທີ່ ຫລື ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການບັນຊີ ແລະ ບໍລິຫານສິນເຊື່ອ.

ຍົກສູງຄວາມຊໍານານດ້ານການເງິນ ໂດຍຜ່ານບັນດາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມການປະຊາສຶກສາ ດ້ານການເງິນຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງ ໂຄງການ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ສຳລັບປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ. ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຢ່າງທົ່ວ ເຖິງ ແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານ ທີ່ຈະເປັນແນວທາງການດຳເນີນກິດຈະກຳທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ

​ໂຄງການ​ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງດຳລັດໃໝ່ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ໃນເດືອນ ພະຈິກ ​2012. ໂຄງການ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍຕິດຕັ້ງຊອບແວຣ໌ການຕິດຕາມ ໃຫ້ແກ່ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

​ປັດຈຸ​ບັນ​ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 8 ແຫ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາ ທະນາຄານບ້ານ ໃນ 21 ຕົວເມືອງເປົ້າໝາຍ. ໃນນັ້ນ, ສະຖາບັນການເງິນ 2 ແຫ່ງ ແມ່ນສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການດຳເນີນງານ ໂດຍຜ່ານການສ້າງລາຍ ຮັບທາງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ພິສູດວ່າ ແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ສາມາດດຳເນີນງານຕາມລະບົບການເງິນທີ່ຍືນຍົງ. ຮອດເດືອນ ພະຈິກ 2014, ໂຄງການ ສາມາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານບ້ານໄດ້ 430 ບ້ານ ຊຶ່ງຄຸ້ມຄອງຫລາຍກວ່າ 37,000 ບັນຊີທີ່ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່. ໂດຍສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ແມ່ນເປັນການເປີດບັນຊີເປັນຄອບຄົວ, 55% ຂອງການຖືບັນຊີດ່ຽວ ແມ່ນເປັນການຖືບັນຊີຂອງເພດຍິງ. ຜົນສຳເລັດອີກອັນໜຶ່ງຂອງໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີເພດຍິງຫຼາຍກວ່າ 28% ທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນບັນດາທະນາຄານບ້ານ. ມູນຄ່າເງິນຝາກສະສົມລວມທັງໝົດ ມີສູງເຖິງ ​31 ຕື້ກີບ (3.1 ລ້ານຢູໂຣ). ມີຫຼາຍກວ່າ ​10,000 ເງິນກູ້ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກ ເຊິ່ງລວມເປັນຍອດສິນເຊື່ອແມ່ນ 30 ຕື້ກີບ (3.0 ລ້ານຢູໂຣ). ຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຕອບສະໜອງໃນການອອມເງິນທີ່ປອດໄພ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກູ້ຢືມ, ເຊິ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນການເພິ້ມຂື້ນ ຂອງຈຳນວນປະຊາຊົນທີ່ເລືອກໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດຕາມທີ່ມີການສະໜອງໃຫ້.

ການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນ ເພື່ອ​ການພັດທະນາ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ການປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນ ຂອງ ​DFAT/Australian Aid ແລະ ​MMG LXML Sepon/ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນ ຈຳກັດ ທີ່ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້.

Laos  © GIZ

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ