ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ຂອງປະເທດລາວ

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ : ໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ - ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ ໄລຍະທີ V
ໃຫ້ທຶນໂດຍ : ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ)
ປະເທດ : ປະເທດລາວ
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ : ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໄລຍະໂຄງການ : ປີ 2019 ເຖິງ ປີ 2021

Content related image

ຄວາມເປັນມາ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລະບຸໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຂອງໂລກ. ຫລາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ 7 ລ້ານຄົນ ແມ່ນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນ, ການສຶກສາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ.

ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ທຸກຍາກ, ມີພຽງແຕ່ບາງທະນາຄານທຸລະກິດ  ແລະ ບາງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ດຳເນີນການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ເຂດນອກຕົວເມືອງ.  ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນແບບເປັນທາງການຍັງມີຄວາມຈຳກັດ ສຳລັບ ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ສຳລັບເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຄົວເຮືອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ຍັງມີແຫລ່ງທຶນທີ່ຈໍາກັດ ແລະ ສ່ວນຫລາຍບໍ່ມີທຶນຮອນພຽງພໍສໍາລັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.  ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດ້ດ້ວຍການກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກັບຮັກສາເງິນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີທະນາຄານຢູ່ໃກ້. ທັງໝົດທັງມວນທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ບໍ່ມີປະສົບການ ແລະ ຂາດທັກສະໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຈຸດປະສົງ

ປະຊາຊົນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ການປັບປຸງກອບກົດໝາຍ.

AFP2

ເປົ້າໝາຍ

ທະນາຄານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ ໄດ້ຖືກກຳນົດວ່າເປັນຕົວແບບ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ ໃນການເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ສະນັ້ນ, ໂຄງການໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ ໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍ. ບັນດາພະນັກງານຂອງອົງການສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການທີ່ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານບ້ານ. ໃນນັ້ນ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງບັນດາທະນາຄານບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເພື່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນດ້ານການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມ ການບໍລິຫານຈັດການຂອງອົງການສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍ ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທະນາຄານບ້ານ.

ໃນລະດັບມະຫາພາກ, ໂຄງການໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ, ເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂຂອບເຂດການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ທຫລ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາເອກະສານທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ດ້ານລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກດ້ານການເງິນໃຫ້ດີຂື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ທຫລ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດກອງທຶນບ້ານແຫ່ງຊາດ ທີ່ຄວນສອດຄ່ອງກັບກອງທຶນບ້ານອື່ນໆທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນມາກ່ອນແລ້ວ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນສຶກສາບົດຮຽນຕ່າງ ຈາກບັນດາການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ປະສົບຜົນດີທີ່ສຸດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕາລີ (DFAT).

AFP3

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ

ໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ການສ້າງຕັ້ງດຳລັດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໂຄງການ AFP ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ ທຫລ ໃນການສຳເລັດ ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ແຜນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການເງິນ ເຊິ່່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປີ 2018. ປະຈຸບັນ, ອົງການ ເຄືອຂ່າຍສະໜັບສະໜູນຈຳນວນ 7 ແຫ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາທະນາຄານບ້ານໃນ 24 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຈຳນວນທັງຫມົດ 670 ບ້ານ. ໃນນັ້ນ, ອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫນັບສະຫນູນຈຳນວນ 5 ແຫ່ງ ແມ່ນສາມາດສ້າງລາຍຮັບກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ໂດຍ 97% ຂອງບັນດາທະນາຄານທັງຫມົດແມ່ນສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າແນວຄວາມຄິດນີ້ມີຜົນທາງດ້ານການເງິນ. ພາຍໃນເດືອນມັງກອນ 2019, ທະນາຄານບ້ານຈຳນວນ 670 ບ້ານ ແມ່ນມີສະມາຊິກຫລາຍກວ່າ 153.000 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນແມ່ນແມ່ຍິງຈຳນວນ 79.000 ຄົນ, ປະມານ 40% ຂອງສະມາຊິກຄະນະກຳມະການທະນາຄານບ້ານແມ່ນເປັນແມ່ຍິງ.

ມູນຄ່າເງິນຝາກສະສົມລວມທັງໝົດໃນບັນດາທະນາຄານບ້ານແມ່ນມີສູງເຖິງ 269 ຕື້ກີບ (27 ລ້ານຢູໂຣ). ຍອດປ່ອຍເງິນກູ້ມີເຖິງ 31.000 ຄົນ ໂດຍລວມຍອດສິນເຊື່ອແມ່ນ 256 ຕື້ກີບ (25 ລ້ານຢູໂຣ). ໂດຍຮູບແບບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການທ້ອນເງິນທີ່ປອດໄພ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກູ້ຢືມ. ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ ໃນຈຳນວນຕົວເລກຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຈຳນວນເພິ້ມຂື້ນ ແລະ ອັດຕາຄັງເງິນກູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າເຊິ່ງຢູ່ໃນອັດຕາ 3% ຊຶ່ງຖືວ່າຍັງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານຂອງສາກົນທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ທີ່ 5%.

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທັກສະການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຝຶກໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຫລາຍກວ່າ 51.000 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 55% ແມ່ນແມ່ຍິງ. ໃນການຮ່ວມມືກັບໂຄງການການສຶກສາວິຊາຊີບຢູ່ໃນລາວ ຂອງຈີໄອແຊັດ, ໂຄງການໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູອາຈານທີ່ສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຂອງເຂດຊົນນະບົດຈຳນວນ 17 ແຫ່ງ ເຊິ່ງສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ໄປສິດສອນແກ່ນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມທັກສະການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ເພື່ອແນໃສ່ການເພີ່ມທັກສະການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການວິສະຫະກິດຈຸລະພາກ ແລະ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນເຂດເປົ້າຫມາຍ.

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ