Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Pravna reforma

Kratak opis projekta

Naziv: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Pravna reforma
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija
Trajanje: 2007. do 2021.

Početna situacija

U pogledu pristupa Evropskoj uniji i članstva u međunarodnim organizacijama, zemlje Jugoistočne Evrope suočavaju se sa zadatkom prilagodbe svog postojećeg pravnog sistema pravu EU.

Odgovarajući na traženje zemalja-partnera, Otvoreni regionalni fond - Pravna reforma od 2007. godine podržava proces pristupanja EU s fokusom na građansko i trgovačko pravo kao i modernizaciju pravosuđa. Sa zemljama-partnerima radi na reformi okvirnih pravnih uvjeta u skladu s pravnim stečevinama Evropske unije. One obuhvataju sva prava i obaveze kojima podliježu sve zemlje članice EU. Centralno mjesto u reformskim naporima zauzimaju teme Vladavina prava, osnovna prava i dobro upravljanje. Vladavina prava je od esencijalnog značaja i za održivi privredni rast zemalja. Zemlje zapadnog Balkana su sebi postavile za cilj da razviju regionalni ekonomski prostor. Za to je neophodno učinkovito provođenje okvirnih pravni uvjeta.

Otvoreni regionalni Fond  - Pravna reforma u prvi plan stavlja regionalnu saradnju i razmjenu stručnog znanja . S obzirom na etničke sukobe u zemljama zapadnog Balkana aktivnosti fonda doprinose prevazilaženju političkih napetosti.

Cilj

Preduvjeti za usvajanje pravnih stečevina u okviru približavanja EU su poboljšani. Zemlje Jugoistočne Evrope zajedno rade na ispunjavanju okvirnih pravnih uvjeta i postizanju nacionalnih ciljeva reforme prava.

Naš pristup

Sve zemlje-partneri Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu –Pravna reforma se suočavaju sa sličnim izazovima, od kojih se neki mogu uspješnije riješiti zajedno. Stoga Regionalni fond podržava državne institucije i civilno društvo u zemljama-partnerima da u odabranim oblastima zajednički rade na usklađivanju zakona sa pravnim stečevinama Evropske unije. Regionalna razmjena je bitan element za uspješno približavanje EU. Otvoreni regionalni fond –Pravna reforma stoga podstiče:

  • izgradnju regionalnih platformi i mreža,
  • razmjenu eksperata među zemljama-partnerima,
  • harmonizaciju zakona u regiji, 
  • umrežavanje partnerskih institucija sa međunarodnim profesionalnim organizacijama.

Rezultati  

Projekt je podržao osnivanje Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (South East European Law School Network - SEELS) sa 13 pravnih fakulteta. Tako je bilo moguće povećati standarde kvaliteta pravnog obrazovanja i stručnog usavršavanja i ponuditi nastavne i istraživačke programe.
Uz podršku projekta zemlje redovno učestvuju na sastancima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL). Kroz učešće u internacionalnim diskusijama zemlje-partneri su bolje informirane o postupcima arbitraže između investitora i države i o aktuelnom razvoju u ovoj oblasti. 

Osnovan je Belgrade Open Pre-Moot. Moot-ovi su vrsta pravnih takmičenja: univerzitetski timovi se natječu u simuliranim sudskim postupcima i kao advokati predstavljaju klijente u fiktivnim sporovima. U međuvremenu, Belgrade Open Pre-Moot spada u jedno od prvih deset pripremnih takmičenja u svijetu.

Zajedno za Regionalnim vijećem za saradnju (Regional Cooperation Council, RCC) projekt je podržao uspostavljanje mreže pravosudnih akademija u regionu, organizaciju treninga za sutkinje i sudije te uspostavljanje baze podataka pravnih eksperata. Kao rezultat toga je u protekloj fazi projekta (2016 do 2018) preko 300 sutkinja i sudija odn. uposlenica i uposlenika partnerskih institucija iz regiona sudjelovalo na treninzima iz stručnih oblasti kao što su između ostalog Pravo EU ili Žene i prava na zemljištu. 

U svim mjerama se podstiče ravnopravnost spolova. Tako je naprimjer poboljšan pristup pravima na zemljištu za žene, između ostalog kroz Smjernice za jačanje rodne ravnopravnosti u notarskoj praksi.

OSTALI JEZICI

Download