Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Savjetovanje u oblasti pravne reforme

Kratak opis projekta

Naziv: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Savjetovanje u oblasti pravne reforme
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija
Trajanje: 2007. do 2018.

Početna situacija

U pogledu pristupa Evropskoj uniji i članstva u međunarodnim organizacijama, zemlje Jugoistočne Evrope suočavaju se sa zadatkom prilagodbe svog postojećeg pravnog sistema pravu EU.

Zbog potražnje zemalja-partnera Otvoreni regionalni fond - Savjetovanje u oblasti pravne reforme od 2007. podržava proces pristupanja EU s fokusom na građansko i trgovačko pravo, kao i modernizaciju pravosuđa. Sa zemljama-partnerima radi na reformi okvirnih pravnih uvjeta u skladu s pravnim stečevinama Evropske unije i drugim pravnim okvirima. Centralno mjesto u reformskim naporima zauzimaju teme Pravosuđe i osnovna prava kao i Pravda, sloboda i sigurnost, kao centralne oblasti reforme u okviru približavanja EU. Pored toga, projekt podstiče učinkovito provođenje novih zakona i institucionalno osiguranje postupaka u skladu s načelima vladavine prava, podjelu vlasti i neovisnost pravosuđa.

Otvoreni regionalni Fond  - Savjetovanje u oblasti pravne reforme u prvi plan stavlja regionalnu saradnju i razmjenu znanja . S obzirom na etničke sukobe u zemljama zapadnog Balkana, posebno između Kosova i Srbije i Bosne i Hercegovine, aktivnosti fonda doprinose prevazilaženju političkih napetosti.

Cilj

Zemlje Jugoistočne Evrope zajedno rade na postizanju nacionalnih ciljeva reforme prava, posebno u cilju usklađivanja s pravnim stečevinama EU te u cilju ispunjavanja kriterija iz Kopenhagena. Odabrani zakoni, propisi i primjene građanskog i trgovačkog prava ispunjavaju standarde vladavine prava i zahtjeve koji su postavljani u okviru pristupanja EU i drugih međunarodnih sporazuma.

Naš pristup

Sve zemlje-partneri Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Savjetovanje u oblasti pravne reforme se suočavaju sa sličnim izazovima, od kojih se neki mogu uspješnije riješiti zajedno. Stoga Regionalni fond podržava državne institucije i civilno društvo u zemljama-partnerima da u odabranim oblastima zajednički rade na usklađivanju zakona sa pravnim stečevinama Evropske unije. Regionalna razmjena je bitan element za uspješno približavanje EU. Otvoreni regionalni fond– Savjetovanje u oblasti pravne reforme stoga podstiče:

  • izgradnju regionalnih platformi i mreža,
  • razmjenu eksperata među zemljama-partnerima,
  • harmonizaciju zakona u regiji, 
  • umrežavanje partnerskih institucija sa međunarodnim profesionalnim organizacijama.

Rezultati  

Projekt je podržao osnivanje Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (South East European Law School Network - SEELS) sa 13 pravnih fakulteta. Tako je bilo moguće povećati standarde kvaliteta pravnog obrazovanja i stručnog usavršavanja i ponuditi nastavne i istraživačke programe.
Centri za arbitražu u regionu su umreženi i harmonizirana su arbitražna pravila. 

U Crnoj Gori donesen je novi zakon o međunarodnom privatnom pravu. U Sjeverna Makedoniji i Crnoj Gori se odgovarajući nacrti već duže vrijeme nalaze u zakonodavnom procesu. Podržana je mreža stručnjaka za međunarodno privatno pravo.

Osnovan je Belgrade Open Pre-Moot. Moot-ovi su vrsta pravnih takmičenja: univerzitetski timovi se natječu u simuliranim sudskim postupcima i kao advokati predstavljaju klijente u fiktivnim sporovima. U međuvremenu, Belgrade Open Pre-Moot spada u jedno od prvih deset pripremnih takmičenja u svijetu i studenti iz cijelog svijeta ga koriste kao pripremu za Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot u Beču. 2015. godine je više od 600 studenata iz 30 zemalja učestvovalo u njemu.

Osnovana je i podržana regionalna istraživačka grupa Forum za građansko pravo. U okviru foruma provode se pravna istraživanja. Stručna javnost je o rezultatima razgovarala na regionalnim konferencijama i predstavila ih političkim donositeljima odluka u cilju uvođenja u državne zakone: predstavljene su 42 izvrsne studije o šest tema na dva jezika, lokalnom i engleskom jeziku. Ove studije od tada stoje na raspolaganju radnim grupama za zakonodavstvo i svim ministarstvima pravde u regiji, ali i široj pravnoj javnosti u cilju podsticanja pravne rasprave na najvišem naučnom nivou, uzimajući u obzir aktualna dešavanja u Evropi.

Razvijene su regionalne preporuke za bolju pravnu zaštitu u slučajevima diskriminacije. Kao rezultat toga bit će razvijen i ponuđen obrazovni modul za izborni predmet na pravnim fakultetima.

Iz svake zemlje obučena su dva pravnika/pravnice odnosno sudije/sutkinje za provođenje odgovarajuće obuke iz prava EU u pravosudnim akademijama zemalja u regiji. 

U svim mjerama se podstiče ravnopravnost spolova. Tako je pojačano profesionalno umrežavanje žena za alternativno rješavanje sporova. Mnoge žene su se pridružile ArbitralWomen, međunarodnoj mreži arbitražnih sutkinja. Sutkinjama je olakšan pristup slučajevima: u arbitražnim centrima regije od početka 2015. postoje rodno osjetljive liste za arbitražu.

OSTALI JEZICI