Уряд Німеччини компенсує українським ММСП до 30% вартості інвестицій

ENG below

Програма міжнародної технічної допомоги «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі» підтримає фінансування інвестиційних проєктів українських мікро-, малих та середніх підприємств в умовах війни – компенсує до 30% від вартості відповідних проектів. Фокус підтримки зосередиться водночас як на релокованих підприємствах, так і на нерелокованих, які планують здійснювати інвестиції у свою виробничу діяльність. Загальний бюджет ініціативи становитиме 2,4 мільйона євро, включаючи 1,3 мільйона євро як початкову суму доступну для грантів.

Фінансування відбуватиметься за кошти уряду Німеччини. Реалізацію ініціативи здійснюватиме німецька урядова компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у партнерстві з German Sparkassenstiftung, Фондом розвитку підприємництва та на першому етапі з двома українськими банками – Банком «Львів» та «Ощадбанком».

Аби охопити широке коло українських підприємств і забезпечити фокусування на цільовій групі ММСП, максимальний розмір інвестиційного проєкту, який може бути підтриманий ініціативою, становить 240 000 євро в гривневому еквіваленті (без ПДВ), а максимальний грант для кінцевого бенефіціара становитиме до 30 000 євро. Взяти участь в ініціативі зможуть підприємці без обмеження за видами економічної діяльності.

Вимоги до учасників програми зокрема такі:

 • ними мають бути мікро-, малі та середні підприємства;
 • не менше 70% бізнесу має перебувати у приватній власності;
 • бізнес має існувати не менше одного року;
 • мають бути позитивні результати діяльності (прибуток) принаймні за 2021 рік;
 • бізнес не може класифікуватися як високоризиковий відповідно до стандартів НБУ;
 • учасники повинні дотримуватися екологічних та соціальних стандартів відповідно до чинного законодавства України.

«Український малий і середній бізнес є одними зі стовпів, на яких тримається економіка України, особливо у ці надскрутні часи. Не встиг бізнес повністю оговтатися від пандемії коронавірусу, як руйнівна військова агресія Росії проти України змусила українських підприємців шукати нові шляхи стійкості й незламності у настільки стислі терміни, яких ще не бачив світ. Наразі важливо підтримати підприємців, щоб вони змогли принаймні забезпечити себе, створити робочі місця та знайти нові ланцюжки доданої вартості. Завдяки фінансовій підтримці уряду Німеччини зробити це стане легше», – прокоментував Армін Хофманн, директор програми «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі», GIZ.

Щоб узяти участь, підприємцю потрібно звернутись до одного з банків-партнерів ініціативи та підтвердити відповідність вищезазначеним критеріям. У разі їх прийнятності, банк-партнер надає кредит для фінансування бізнес-проекту, після успішної реалізації якого підприємець отримує грант. Бенефеціари програми також матимуть змогу отримати консалтингову допомогу для подальшого розвитку бізнесу.

Маттіас Пффаф - Відповідальний з питань України в "German Sparkassenstiftung for International Cooperation", зазначив: «Наша організація вважає за честь мати можливість здійснити внесок у підтримку ММСП в Україні разом із нашими сильними місцевими колегами та міжнародними партнерами. Багаторічний досвід кредитування ММСП з боку Sparkassen у Німеччині сприятиме успіху програми».

«Фонд розвитку підприємництва сьогодні є одним з основних драйверів кредитування в Україні. Ми вже багато років реалізуємо програми з підтримки вітчизняних бізнесів, допомагаємо їм розвиватися відповідно до ринкових законів. Результатами наших зусиль стали сотні успішних кейсів – прибуткових підприємств по всій країні, зокрема поблизу лінії розмежування на Сході у 2014-2021 роках. Ми вже довели, що кризові моменти можливо подолати, і віримо, що наші, базовані на принципах європейської єдності, засоби ведуть до економічного зростання України», – прокоментував Андрій Гапон, виконавчий директор ФРП.

 

ENG

Pres release: The German government compensates Ukrainian SMEs for up to 30% of the investment cost

The programme of international technical assistance "Utilization and Implementation of the Association Agreement between the EU and Ukraine in the field of trade" will support the financing of investment projects of Ukrainian micro-, small and medium-sized enterprises in war conditions - in particular, will compensate up to 30% of the cost of eligible projects. The focus of support will be on both relocated and non-relocated enterprises that plan to make investments in their production activities. The total budget of the initiative will be 2.4 million euros, including 1.3 million euros as the amount initially available for grants.

Financing will be provided by the German government. The initiative will be implemented by the German government company Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in partnership with the German Sparkassenstiftung, the Business Development Fund and, at the first stage, with two Ukrainian banks - Bank Lviv and Oschadbank.

To cover a wide range of Ukrainian enterprises and ensure a focus on the target group of MSMEs, the maximum size of the investment project that can be supported by the initiative is 240,000 euros in hryvnia equivalent (without VAT), and the maximum grant for the final beneficiary will be up to 30,000 euros. Entrepreneurs will be able to take part in the initiative without restrictions on types of economic activity.

Requirements for programme participants, in particular:

 • they should be micro, small and medium-sized enterprises;
 • at least 70% of the business must be privately owned;
 • the business must exist for at least one year;
 • there must be positive results of activity (profit) for at least 2021;
 • business cannot be classified as high-risk under NBU standards;
 • participants must comply with environmental and social standards in accordance with the current legislation of Ukraine.

“Ukrainian small and medium business is one of the pillars on which the economy of Ukraine is based, especially in times of adversity. The business has not fully recovered after the coronavirus pandemic, as the Russian aggression against Ukraine forced the Ukrainian entrepreneurs to find the new ways of resilience and unbreakability in too tight terms. It’s very important to support entrepreneurs so that they can at least hold themselves, create jobs and find the new value chains. Thanks to the financial support of the German government, it will be easier to make it,” said Armin Hofmann, Programme Director of “Utilization and Implementation of the Association Agreement between the EU and Ukraine in the field of trade”, GIZ.

To participate, an entrepreneur needs to contact one of the partner banks of the initiative and confirm compliance with the above criteria. If they are acceptable, the partner bank provides a loan to finance the business project, after the successful implementation of which the entrepreneur receives a grant. Beneficiaries of the programme will also be able to receive consulting assistance for further business development.

Matthias Pfaff, Ukraine Representative at "German Sparkassenstiftung for International Cooperation", noted: "Our organization considers it an honor to have the opportunity to contribute to the support of MSMEs in Ukraine together with our strong local colleagues and international partners. The long-standing MSME lending experience of Sparkassen in Germany will contribute to the success of the program."

"Today, the Entrepreneurship Development Fund is one of the main drivers of lending in Ukraine. We have been implementing programmes to support domestic businesses for many years, helping them to develop following market laws. The results of our efforts were hundreds of successful cases - profitable enterprises across the country, in particular near the demarcation line in the East in 2014-2021. We have already proven that crisis moments can be overcome, and we believe that our means, based on the principles of European unity, lead to the economic growth of Ukraine," commented Andriy Gapon, executive director of the Business Development Fund.