Map Laos
  • ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
  • ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ
  • ການພັດທະນາສັງຄົມ
  • ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  • ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ປະເທດ ລາວ

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນປະເທດລາວ (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ) ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993. ປະຈຸບັນນີ້ມີ ພະນັກງານລາວ 182 ທ່ານ, ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ 36 ທ່ານ, ຊ່ຽວຊານ 8 ທ່ານ ແລະ ນັກພັດທະນາ 17 ທ່ານ ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກໃນປະເທດລາວ (ວັນທີ 31.12.2018).

ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດລາວຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຍັງຄົງມີລາຍຮັບທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນ, ປະເທດລາວ ຍັງນອນຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢູ່. 1 ໃນ 4 ຂອງປະຊາກອນ ຍັງດຳລົງຊີວິດຕ່ຳກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ງປະຊາກອນຢູ່ຊົນນະບົດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ. ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2024.

ວຽກງານຂອງ GIZ ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນສຸມໃສ່ຂົງເຂດ:

  • ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
  • ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ

GIZ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໃນການພັດທະນາກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ແລະ ສິດທິທີ່ດິນ. ສິດທິໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ  ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ປັບປຸງສະຖານະ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້ GIZ ຍັງໄດ້ແນະນຳລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມມິອາກາດ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາຂອງລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ, GIZ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນປະເທດລາວ ໃນຂົງເຂດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SME), ການເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຊູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.  

ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການທີ່ມີການຮ່ວມທຶນກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ທີ່ສົ່ງເສີມການປົກຄອງທີ່ດີ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ. GIZ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ.
GIZ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ປະເທດລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ (BMZ). ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີບາງໂຄງການ ໄດ້ມີການຮ່ວມທຶນກັບ ອົດສະຕາລີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະວິດເຊີແລນ,  ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ. ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຄງການ ໃນລະດັບພູມິພາກ ແລະ ລະດັບໂລກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງ ການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ (BMZ) -  ກະຊວງ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນຸລັກ ທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານນິວເຄຼຍ (BMU) ທີ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. GIZ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ທະນາຄານພັດທະນາເຢຍລະມັນ (KfW). ເຢຍລະມັນ ໄດ້ມີການວາງແຜນສຳລັບກິດຈະກຳ ການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາ ໃນປະເທດລາວພາຍໃຕ້ ແຜນງານການຮ່ວມງານສະຫະພາບເອີຣົບ . ການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນເອີຣົບ ແລະ ການປະສານງານກັບປະເທດລາວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ.

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ກ່ຽວກັບ GIZ ລາວ

ບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ

ການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ

ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ