Map Laos
 • ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ
 • ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
 • ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ   

ປະເທດ ລາວ

ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ວ່ອງໄວ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະມານ ແປດສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈຳນວນພົນລະເມືອງຫຼາຍກວ່າໜື່ງສ່ວນສີ່ ຍັງຄົງດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ, ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ປະເທດລາວ ຍັງນອນຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢູ່. GIZ, ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ ຮ່ວມມື ລາວ-ເຢຍລະມັນ ເພື່ອການພັດທະນາ, ກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນການກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາ ທີ່ທະເຍີທະຍານ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຈຸດຢືນຂອງຕົນ ໃນປີ 2020.

GIZ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ແລະ ມີຈໍານວນພະນັກງານພາຍໃນ ປະມານ 200 ຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານສາກົນຈຳນວນ 70 ຄົນ ຊຶ່ງລວມທັງ ນັກພັດທະນາ ແລະ ບັນດາຊ່ຽວຊານດ້ານອື່ນໆ. ໃນປັດຈຸບັນ GIZ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລາຍກ່ວາສິບໂຄງການ ໃນສອງຂົງເຂດບູລິມະສິດ ຄື:

 1. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
  ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເນື່ອງຈາກວ່າພົນລະເມືອງປະມານສອງສ່ວນສາມແມ່ນດຳລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດ. ວິ ທີທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດວຽກງານນີ້ ລວມມີການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນທີ່ດິນແລະ ການວາງແຜນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍມີການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບ ຍືນຍົງ.
 2. ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແບບຍືນຍົງ
  ໃນທ່າມກາງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາ ຂອງປະເທດລາວ, ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຕະຫຼາດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້, GIZ ລາວ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາໂຄງການລະດັບພາກພື້ນ ເຊັ່ນ: ແຜນງານ ‘ການບໍລິຫານນໍ້າຂ້າມແດນ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ’’ ຫຼື ‘ໂຄງການ ສຸຂະພາບດີ ໃນໂຮງຮຽນ’.

GIZ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ປະເທດລາວ ໂດຍຫຼັກໆແລ້ວ ແມ່ນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ. ນອກນີ້ ກໍຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານນິວເຄລຍ.

GIZ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ KfW ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆໃນປະເທດລາວ ຊຶ່ງລວມມີ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງ ປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ບໍລິສັດ ເອັມເອັມຈີ/ບໍລິສັດ ບໍ່ແຮ່ລ້ານຊ້າງຈຳກັດ.

ບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ

 • ຂົງເຂດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ
 • ຂົງເຂດວຽກງານພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ
 • ຂົງເຂດວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ
 • ຂົງເຂດວຽກງານກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
 • ຂົງເຂດວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ

ການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ

ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ