Map Laos
  • ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
  • ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ
  • ການພັດທະນາສັງຄົມ
  • ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  • ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ປະເທດ ລາວ

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ເລິ່ມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນປະເທດລາວ (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ) ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993. ປະຈຸບັນນີ້ມີ ພະນັກງານລາວ 182 ທ່ານ, ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ 36 ທ່ານ, ຊ່ຽວຊານ 8 ທ່ານ ແລະ ນັກພັດທະນາ 17 ທ່ານ ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກໃນປະເທດລາວ (ວັນທີ 31.12.2018)

ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດລາວຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນ, ປະເທດລາວ ຍັງນອນຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢູ່. 1 ໃນ 4 ຂອງປະຊາກອນ ຍັງດຳລົງຊີວິດຕ່ຳກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ງປະຊາກອນຢູ່ຊົນນະບົດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ. ລັດຖະບານລາວ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປ່ຽນແປງສິ່ງດັ່ງກ່າວກ່ອນປີ 2024 ແລະ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບ ຂອງກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ວຽກງານຂອງ GIZ ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນສຸມໃສ່ຂົງເຂດ:

  • ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
  • ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ 

ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມກົດໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໃນການພັດທະນາກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ແລະ ສິດການນຳໄຊ້ທີ່ດິນ. ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຊີວະນາໆພັນ.
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາຂອງລາວຢ່າງຍືນຍົງ, GIZ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນປະເທດລາວ ໃນຂົງເຂດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາເຂດເສດຖະກິດອາຊຽນ (ປະຊາຄົມອາຊຽນ) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນ.

ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການທີ່ມີການຮ່ວມທຶນກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ຍັງໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ. GIZ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ.
GIZ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ປະເທດລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ (BMZ). ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໂຄງການຮ່ວມທຶນກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະວິດເຊີແລນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ. GIZ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ທະນາຄານພັດທະນາເຢຍລະມັນ (KfW).

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ກ່ຽວກັບ GIZ ລາວ

ບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ

ການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງ

ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ