Savjetovanje o energetskoj efikasnosti

Opis projekta

Naziv: Savjetovanje o energetskoj efikasnosti
Nalogodavac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)
Nosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Period trajanja projekta: 2010.–2017.

ba-holzabfaelle-fuer-fernwaerme

Kontekst

Iako Bosna i Hercegovina raspolaže velikim energetskim izvorima i jedna je od malobrojnih balkanskih zemalja koje izvoze električnu energiju, njeno snabdijevanje energijom nije održivo. Zbog neefikasne upotrebe raste potrošnja energije. Osim toga, korištenje drva i uglja kao dominantnih energenata dovode do zagađenja zraka i povećanih emisija CO2.

Za promjenu ovakve situacije nedostaju odgovarajući politički okvir, smjernice i programi, ali i znanje i praktično iskustvo. Opća sektorska koordinacija i saradnja države, entiteta i nižih nivoa vlasti je i dalje slaba. Umrežavanje i saradnja ključnih aktera su na niskom nivou, tako da za sada ne postoji državna energetska strategija. Potencijali energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u cijeloj se zemlji nedovoljno koriste. Istovremeno, općine pokazuju jak interes za mjere unaprjeđenja energetske efikasnosti, uvidjevši da efikasna upotreba energije ne doprinosi samo zaštiti okoliša, već također rasterećuje ograničene općinske budžete.

Cilj

Cilj projekta je jačanje uloga koje općine igraju u provedbi mjera energetske efikasnosti.

Naš pristup

Projektni nosilac je državno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO). Važni partneri za provedbu uključuju ministarstva za energetiku i prostorno planiranje oba entiteta, fondove za zaštitu okoliša oba entiteta, općinska udruženja i devet partnerskih općina Bosne i Hercegovine. Projekt nastoji zajedno sa svojim partnerima poboljšati okvirne uslove za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini i ispuniti obaveze Ugovora o energetskoj zajednici. Sastavni dijelovi podrške su savjetovanje i obuke za općine i ministarstva, te podrška strukturalnim mjerama u cilju razvoja i vođenja sistema za upravljanje energijom.

To uključuje, na primjer, poboljšanje međuresorne saradnje relevantnih općinskih administrativnih jedinica, kao što su jedinice nadležne za vodosnabdijevanje, upravljanje zgradama i gradsku rasvjetu. Savjetodavne usluge omogućavaju ministarstvima i općinama da koriste relevantne instrumente za prikupljanje podataka, analiziranje, te planiranje u svrhu identifikacije potencijalnih metoda za povećanje energetske efikasnosti, te planiranja i provedbe odgovarajućih mjera. Institucije relevantne za sektor energije profitiraju od sistematske analize rezultata i iskustava vezanih za upravljanje energijom te daju svoj doprinos diseminacijom znanja i instrumenata.

Prijedlozi pravnih dokumenata koji podržavaju provedbu mjera energetske efikasnosti se podnose nadležnim stručnim ministarstvima i donosiocima odluka, doprinoseći tako razvoju zakona i propisa iz oblasti energetske efikasnosti u zemlji. Projekt omogućava kreiranje platformi, te podržava mreže i inicijative aktera relevantnih za oblast energije uključujući političke donosioce odluka i stručnjake za energiju.

Zahvaljujući tome, partnerske institucije koriste nove informacije, savjetovanje ili financijske usluge privatnih ili javnih pružatelja usluga, koji ih podržavaju u planiranju i provedbi mjera energetske efikasnosti.

U konačnici, stečena iskustva postaju dostupna drugim općinama, te se uključuju u prijedloge čija provedba omogućava da stvore ekonomski, pravni i tehnički uslovi za implementaciju energetske efikasnosti.

Rezultati

Primjeri onog što je do sada postignuto:

  • Znatno poboljšanje znanja i vještina planiranja i provedbe mjera za unaprjeđenje energetske efikasnosti niza učesnika u projektu, na primjer predstavnika općinskih udruženja i općinskih vlasti. Na ovaj način, oni su bolje pripremljeni za planiranje i provedbu mjera koje su razvijene u svrhu povećanja energetske efikasnosti.
  • Općine koje su dobile podršku projekta su usvojile Akcione planove za održivo korištenje energije, u skladu s evropskim standardom (“Sustainable Energy Action Plans” – SEAPs). Prvi pozitivni rezultati provedbe ovih planova, kao što je smanjenje emisija CO2 putem konverzije ulične rasvjete u LED tehnologiju, toplinske izolacije zgrada ili povećanog korištenja termoelektrana na biomasu, su već vidljivi.
  • Načelnici određenih općina se redovno sastaju u cilju razmjene iskustava o tehničkoj provedbi mjera energetske efikasnosti i mogućnostima političke i finansijske potpore.
  • Instrumenti kao što su Enmasoft, alat za javnu rasvjetu, informacioni sistem o energetskoj efikasnosti i tipologija zgrada u stambenom sektoru (korišten za bilježenje i analizu podataka o korištenju energije i snimanje stanja u svrhu energetskog planiranja i određivanja prioriteta mjera energetske efikasnosti) su raspoloživi i mogu se koristiti u lokalnim uslovima.
  • Pravni okvir za energetsku efikasnost je ojačan u oba entiteta. Na primjer, direktive o energetskoj efikasnosti zgrada (EPBD) u Republici Srpskoj su revidirani po pitanju ekonomske i tehničke izvedivosti od strane Ministarstva za prostorno uređenje. Odbor za koordinaciju koji čine predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost RS-a usvaja dokument i nastavlja sa procedurama usvajanja propisa.
  • Politički i tehnički kapaciteti javnih ustanova i privatnih pružatelja usluga koji su relevantni za energetski sektor su ojačani u području energetske efikasnosti. Rezultat toga je da su fondovi za zaštitu okoliša oba entiteta povećali svoje kapacitete kao nositelji EEIS-a. Općinska udruženja i savezi u BiH imaju sposobnost da djeluju kao posrednici između općina i pružatelja usluga i ispune svoju zakonsku ulogu lobiranja u vezi sa energetskom efikasnošću. Pored toga, sposobnosti općeg upravljanja i vanjske komunikacije pojedinačnih zaposlenika partnerskih institucija su poboljšane.
  • Prema definisanim indikatorima, projekt će svoj cilj postići do kraja 2016. Projekt je pomogao uspostavu sistema za upravljanje energijom u 9 općina, uključujući izradu SEAP-a, uspostavu odjeljenja za energetsku efikasnost i posebnih budžetskih linija za mjere EE. Na polju pravnog okvira za EE, projekt je podržao izradu 7 prijedloga za nove pakete pravnih dokumenata, od kojih je jedan već usvojen, a 2 su spremna za donošenje odluke. Pored toga, projekt je podržao uspostavu nekoliko mreža na polju EE, čime je poboljšana vertikalna i horizontalna komunikaciju između različitih aktera. Konačno, projekt je podržao razvoj instrumenata i usluga koje primjenjuje 25 općina i drugih aktera.
  • Projekt je doprinio nizu rezultata koji se već mogu mjeriti. Na nivou općina, već su implementirane razne mjere iz Akcionih planova za održivo korištenje energije. Ovo je direktno doprinijelo smanjenju emisija CO2 za 102.000 tona, uštedi 185.000 MWh i (grubo) procijenjenom godišnjem smanjenju javnih troškova energije od 13.500.000 KM. Nadalje, projekt je pomogao da se zatvore važne rupe u pravnom okviru koje je zahtijevao Ugovor o energetskoj zajednici te je povećao koordinaciju unutar sektora. Projekt ima široki utjecaj – sarađuje s partnerskim općinama koje predstavljaju 17% stanovništva.

Ostali jezici

Downloads