• RURALNI RAZVOJ
  • DRŽAVA I DEMOKRATIJA
  • ŽIVOTNA SREDINA I KLIMA
  • EKONOMIJA I ZAPOŠLJAVANJE

Crna Gora

GIZ je u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u oktobru 2000. godine započeo razvojnu saradnju sa nekadašnjom državnom zajednicom Srbija i Crna Gora. Početkom juna 2006. godine, nakon sprovedenog referenduma, Crna Gora je proglasila nezavisnost. Od 2007. godine, GIZ je u Crnoj Gori reprezentovan Kancelarijom u Podgorici. Trenutno u zemlji radi 21 domaćih uposlenica i uposlenika i 2 integrisanih stručnjakinja i stručnjaka (sa datumom 31.12.2023).

Nakon što je crnogorski Parlament proglasio nezavisnost 3. juna 2006. godine, državna zajednica Srbija i Crna Gora, kao nasljednica Savezne Republike Jugoslavije, prestala je da postoji. Pored Kosova, Crna Gora je najmlađa država Zajednice naroda Evrope i sa svojih 620 000 stanovnika i površinom od oko 14 000 kvadratnih kilometara, spada u male države Evrope.

Crna Gora je članica Ujedinjenih nacija i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), a u januaru 2007. godine je, kao 185. članica, pristupila Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i Svjetskoj banci. Najveći prioritet na političkoj agendi Crne Gore je pristupanje Evropskoj uniji (EU). U decembru 2010. godine Crna Gora je zvanično dobila status države kandidataza pristup. Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji otpočeti su u junu 2012. godine, a trenutno se ova država nalazi u fazi harmonizacije zakonodavstva sa legislativom Evropske unije i postizanja evropskih standarda u oblasti vladavine prava, demokratije i tržišne ekonomije. Vlada Crne Gore računa na skoriji prijem u NATO.

Primarni cilj njemačke međunarodne saradnje je unapređenje toka ekonomskih i strukturnih reformi koje Vlada Crne Gore sprovodi, kako bi pomogla ovoj državi na njenom putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. Stoga je saradnja Savezne Republike Njemačke i Crne Gore preobražena iz bilateralne u regionalnu saradnju. Po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) GIZ implementira dva regionalna projekta u prioritetnim oblastima biodiverziteta i klimatskih promjena. Pored toga, GIZ pruža podršku procesu pridruživanja i u okviru dva projekta delegirana sporazumom sa EU, kao i kroz aktivnost finansiranu iz sopstvenih fondova za studije i eksperte. Navedeni projekti pružaju savjetodavne usluge za harmonizaciju sa unutrašnjim tržištem Evropske unije u oblasti državne pomoći, unapređenja fer i efikasne konkurencije i slobodnog prometa usluga, kao i poboljšanju zakonodavnog okvira u oblasti zakona o privrednim društvima.

Sredstvima iz Otvorenih regionalnih fondova za Jugoistočnu Evropu BMZ pruža podršku u oblasti pravne reforme, spoljne trgovine, biodiverziteta, energetske efikasnosti i EU integracija