Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Promocija evropskih integracija putem regionalne saradnje

Kratak opis projekta

Naziv: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Promocija evropskih integracija putem regionalne saradnje
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: Zemlje u procesu pristupanja EU u Jugoistočnoj Evropi
Trajanje: 2012. do 2020.

ORF FEUI. Steering Committee discussion. © GIZ

Početna situacija

Zemlje Jugoistočne Evrope su članstvo u EU postavile kao jedan od najvažnijih političkih prioriteta. Iako se svaka od tih zemalja nalazi u drugačijoj fazi procesa pristupanja, suočavaju se sa mnogim zajedničkim izazovima kada se radi o reformiranju ekonomije, političkog sistema i javne uprave. Evropska komisija je regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi učinila ključnim uslovom za potencijalno pristupanje EU.

U posljednjih nekoliko godina je ostvaren niz poboljšanja, što je dovelo do intenzivnije regionalne saradnje u oblasti ekonomskog i socijalnog razvoja, infrastrukture, energije, pravosuđa, medija i sigurnosti. Međutim, kada je riječ o koordinaciji  i upravljanju procesom pristupanja EU, još uvijek ima prostora za poboljšanje kapaciteta relevantnih organa vlasti za uključivanje u regionalne aktivnosti  učenja kao i za implementaciju primjera dobre prakse (Good Practice) iz regiona u sisteme zemalja.

Cilj

Strukture pojedinačnih zemalja nadležne za koordinaciju i upravljanje procesima EU integracije uče jedni od drugih putem regionalnih formata za dijalog, regionalno se umrežavaju i razmjenjuju dobre prakse. Ispunjavajući zadate standarda ubrzavaju put ka Evropskoj uniji. Time se jača stabilnost regije, smanjuju se potencijali za konflikt, a grade i održavaju radni odnosi zasnovani na povjerenju.

ORF FEUI. Steering Committee discussion. © GIZ

Naš pristup

Projektni tim koordinira, savjetuje i daje podršku mreži ministarstava vanjskih poslova. Zajedno sa visokopozicioniranim predstavnicima ministarstava koncipira regionalne formate za učenje i dijalog koji se zanisvaju na potrebama ministarstava vanjskih poslova. Na temelju dogovorenih profila ministarstva i projektni tim zajedno biraju učesnice i učesnike koji će sudjelovati u regionalnoj razmjeni.

Mreža institucija nadležnih za EU integracije pojedinačnih zemalja savjetuje i daje podršku projektnom timu u upravljanju i koordiniranju. Regionalni formati se odnose kako na upravljanje institucija nadlećnih za EU integraciju procesima integracije tako i na njihovu koordinaciju, ali i na pojedinačna poglavlja pravne stečevine. EU-Acquis opisuje zajedničku pravnu stečevinu, znači skup važećeg prava EU-a u Evropskojuniji.

Putem instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) EU stavlja na raspolaganje finansijska sredstva zemljama kandidatima. Ona ovise od napretka zemalja korisnika i njihovih potreba koja proizilaze iz evaluacije i godišnjih stratgeijskih dokumenata Komisije. Projektni tim daje podrđku zemljama u osnivanju mreže za IPA-strukture. Mreža će ojačati razmjenu znanja i iskustava u strateškom planiranju, institucionlnim okvirnim uslovima, decentralizovanom finansijskom menadžmentu i procesu monitoringa i evaluacije. U fokusu su aktivnoti strateškog planiranja i monitoringu aktivnosti u vezi sa pristutupanju Evropskoj uniji. Obje oblasti su temelj za menadžmment IPA-sredstava,

Rezultati

Iako je proces pristupanja između zemalja Jugoistočne Evrope i EU organiziran na bilateralnoj osnovi, kandidati za pristupanje se suočavaju sa sličnim izazovima  i od njih se očekuje da ispune i provedu iste zahtjeve. Samim tim, regionalna saradnja u okviru regionalnih mreža koje okupljaju relevantne institucije pruža značajan potencijal u ovom kontekstu.

Blisko sarađujući sa fokalnim tačkama, ovaj projekt stvara platforme za regionalno učenje i dijalog koji odražavaju potrebe ministarstava vanjskih poslova, organa nadležnih za EU integracije i IPA struktura. Pitanja upravljanja  i koordinacije procesa, kao i razvoja  znanja i vještina u vezi sa odabranim zahtjevima pristupanja, nalaze se u centru pažnje. Razmjenom iskustava i organiziranjem u regionalne mreže, pojedinačne zemlje se mogu uzajamno podržavati, stvarati sinergije, i samim tim ubrzavati proces pristupanja EU. Uspostavljanje pouzdanih odnosa i povećano razumijevanje budućih izazova doprinose stabilnosti i miru u regionu.